Vés al contingut (premeu Retorn)

Màsters 2017

Preinscripció Màsters / Preinscripción Masteres/ Applications MSc programmes

Preinscripció Màsters

Per accedir a un Màster Universitari cal tenir un títol universitari. Pot ser:

  • un títol universitari oficial espanyol
  • un títol universitari oficial d'una universitat de l’EEES, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • un títol d'un país que no formi part de l’EEES, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o, en el cas que no s'hagi homologat, que compleixi la condició de comprovació prèvia per part de la Universitat que els estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. Cal tenir en compte que l'accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ.

 A més d’aquests requisits d’accés generals per a tots els estudis de màster, cada programa pot determinar:

  • Unes condicions específiques d'admissió que es publiquen a la pàgina web de cada màster i a la pàgina web de la UPC.
  • Complements de formació en funció de la titulació d'accés que cal superar durant el primer any acadèmic

 Preinscripció

- del 15 de febrer al 31 de maig (inici setembre)
- de l'1 de novembre al 10 de desembre (inici febrer)

Com: per accedir als estudis de màster universitari cal fer la preinscripció a través d'un aplicatiu. La documentació que s'hi adjunti s'ha d'entregar a l'ETSEIB el dia de la matrícula i ha de ser original i oficial.

Documentació: dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol que dóna accés al màster universitari. Consulteu la documentació en aquesta pàgina.

Període de preinscripció: el període de preinscripció és fins a finals de maig (classes que comencen al setembre) o fins a finals de desembre (classes que comencen al febrer). Les sol·licituds rebudes són documentalment validades quan es confirmi el pagament de 30,21€. Per més informació visiteu aquesta pàgina.

En el cas del doble màster és necessari realitzar dues preinscripcions, una al màster universitari en Enginyeria Industrial i una altra al doble màster, abonant les taxes corresponents de cada un d'ells (en dos pagaments de 30,21€ cada un). Al fer la preinscripció al màster universitari en Enginyeria Industrial s'han d'escollir tres opcions d'especialitat. És important que la primera opció sigui la corresponent al doble màster que es vulgui cursar.

Preu: cal abonar la taxa corresponent (no reemborsable) a través de l'aplicatiu de preinscripció. La taxa s'abona per cada sol·licitud de preinscripció. Consulteu més informació a l'apartat "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.

Validació i admissió

- segona quinzena de juny (inici setembre)
- tercera setmana de desembre (inici febrer)

Com: la Comissió Acadèmica dels màsters universitaris estableix el procés de selecció, valida i accepta les preinscripcions rebudes. L'estat de les preinscripcions es pot consultar a l'aplicatiu corresponent des del moment en què se sol·licita l'admissió.

Publicació llistat provisional d'admesos

- finals de juny (inici setembre)
- segona quinzena de gener (inici febrer)

Com: s'informa a tots els candidats la resolució de la comissió admissió i s'envia enllaç per consultar el llistat amb les instruccions i els terminis per acceptar la plaça.

Acceptació de la plaça

Com: l’estudiantat admès ha d'acceptar la plaça assignada a través de l'aplicatiu de preinscripció i, posteriorment, seguir les instruccions que rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada a l'aplicatiu per tal de fer efectiu el pagament avançat de l'admissió.

Període: a partir del moment en què la sol·licitud canvia d'estat a "Admès".

No confirmem admissions anticipades ni s'expedeixen cartes de pre-acceptació, abans de l'acceptació per part de l'alumne i el pagament de l'anticipament de 300€, per a permetre l'igualtad d'oportunitats en el proces de preinscripció de tots els candidats.

Pagament avançat de l'admissió

Com: després que l’estudiantat hagi rebut el correu electrònic té un termini per fer el pagament avançat de l'admissió. Una vegada fet el pagament es generarà la carta d'admissió pels estudiants no-europeus.

Període per realitzar el pagament: 5 dies després d'haver rebut el correu electrònic.

Pagament: Aquest pagament no és reemborsable (excepte en el cas que el màster no s'imparteixi) i serà descomptat de l'import de la matrícula. Consulteu més informació a l'apartat "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.

Publicació llistat definitiu d'admesos

- mitjans de juliol (inici setembre)
- principis de febrer (inici febrer)

Com: es publica a la web “Titulacions: Màsters universitaris” https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/resolucions-1 resolució d'estudiants admesos i també la dels estudiants que han de cursar complements de formació.

Període: A mitjans de juliol (per al quadrimestre de tardor) o principis de febrer (per al quadrimestre de primavera).

Matrícula

Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant admès ha de consultar la informació de matrícula al llistat d'admesos del curs acadèmic corresponent (documentació d'accés, calendari, etc.). https://etseib.upc.edu/ca/estudis/matricula/1a-matricula-estudiantat-de-nou-acces-masters-QPrimavera

Atenció presencial:

Matí: de dilluns a divendres de 11.00 a 13.30 h
Tarda: dimarts de 15.30 a 18 h

 Atenció telefònica:

tel+34 93 401 59 27

admissions.etseib@upc.edu 

alias-1

Applications MSc programmes

You can apply to access one of our MSc programs if:

  • You have an official Spanish college degree or a degree from a University inside the EHEA (European Higher Education Area). The latter must enable the student to participate in MSc programs in that country. 
  • You have a homologated degree from a country outside the EHEA or if the UPC, that will evaluate each individual case, considers the contents of your degree to be comparable to what is expected for the same kind of studies in Spain.

A part from these basic requirements, each degree can:

  • Establish its own admission requirements, which will be depicted in its own dedicated website.
  • Tell a student to complete some additional courses if it considers that there is a lack of knowledge in any particular area. 

 Application

- from 15 February to 31 May (autumn semester, start of classes in september)
- from 1 November to 10 December 2018 (only Master in Industrial Engineering and double degrees, spring semester, start of classes in February )

How: to access to the master's degree studies it is necessary to apply through on-line application. The documents to be attached must be delivered to the ETSEIB, the day of enrolment and must be translated to English or Spanish, legalized and bear the corresponding apostille (if applicable).

In the case of double master ETSEIB it is necessary to make two online applications, one for the master's degree in Industrial Engineering and the other one for the double nmaster, paying the corresponding tax for each application. Once making the application to the master's degree in Industrial Engineering you will have to select three specialty options. Make sure that the firt chpoice is the one that is homonymous to the secondary degree of your choice.

Documentation: The documents to be furnished will depend on where the students have obtained their degree or completed the course that qualifies them to enroll in the master's degree course. See the documentation on this page.

Payment: it is necessary to pay the fees (non-refundable) through on-line application. The fee is paid for each application request. Check more information in "General information about UPC" on this page.

Validation and admission

- second fortnight of June (autumn quarter)
- third week of December (spring quarter)

How: the Academic Commission of the master's degrees sets the selection process, validates and accepts the requests received. The status of the requests can be consulted in the on-line application from the time of applying.

Publications of the list of provisional admitted candidates

- late June (autumn quarter)
- second fortnight of January (spring quarter)

How: All candidates are informed of the resolution of the academic comittee and a link is sent to consult the list of admitted and the instructions and terms to accept or reject the place.

Acceptance

How: students who have been admitted, have to confirm the acceptance through on-line application and follow the instructions that they will receive at the email address indicated in the application.

Period: from the time that the state of the request changes to "Admitted".

We don't confirm early requests neither admission letters, before the accceptance and the confirmation of the 300€ advanced payment of admission, to ensure the equality of oportunities in the pre-registration process for each candidate.

Advanced payment of admission

How: to officially secure a place and gain admission to a master’s degree, applicants must ACCEPT the place in the pre-enrolment application and pay the fee following the instructions they will have received by e-mail. This amount will be deducted from the enrolment fee when you officially enrol, but if you do not enrol you will not be entitled to a refund unless the master’s degree is cancelled.

Period for payment: 5 days after receiving the email.

Payment: This payment cannot be refundable and will be deducted from the enrolment fee. Consult more information in "General information about UPC" on this page.

Publication of definitive admitted list

- middle of July (autumn quarter)
- early February (spring quarter)

How: The list of the admitted students is published on the website “Master's programmes” and students who have to take introductory courses too.

Period: By the middle of July (for classes in Autumn) or February (for classes in Spring).

Enrollment

After the procedure, the admitted students must consult the enrolment information on the list of admitted for the academic year (documentation, calendars, etc.).https://etseib.upc.edu/ca/estudis/matricula/1a-matricula-estudiantat-de-nou-acces-masters-QPrimavera

 

Opening hours:

Morning: from Monday to Friday 11.00 to 13.30 
Afternoon: Tuesday from 15.30 to 18 

 Information:

tel+34 93 401 59 27

admissions.etseib@upc.edu(obriu en una finestra nova)