Vés al contingut (premeu Retorn)

Màsters 2017

Preinscripció Màsters / Preinscripción Masteres/ Applications MSc programmes

Preinscripció Màsters

Informació prèvia a la preinscripció

Per accedir a un Màster Universitari cal:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol universitari oficial d'una universitat de l’EEES, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • També s'hi pot accedir amb un títol d'un país que no formi part de l’EEES, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o sense homologació, en aquest segon cas ha de complir la condició següent:

Comprovació prèvia per part de la Universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. Cal tenir en compte que l'accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ.

 

 A més d’aquests requisits d’accés generals per a tots els estudis de màster, cada programa pot determinar:

  • Unes condicions específiques d'admissió que es publiquen a la pàgina web de cada màster i a la pàgina web de la UPC. Per a més informació, consulteu els enllaços d'aquesta pàgina.
  • Complements de formació en funció de la titulació d'accés que cal superar durant el primer any acadèmic

Preinscripció (Període de preinscripció de l'1 de febrer al 31 de maig)

Com: per accedir als estudis de màster universitari cal fer la preinscripció a través d'un aplicatiu. La documentació que s'hi adjunti s'ha d'entregar a l'ETSEIB el dia de la matrícula i ha de ser original i oficial.

Documentació: dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol que dóna accés al màster universitari. Consulteu la documentació en aquesta pàgina.

Període de preinscripció: el període de preinscripció és fins a finals de maig (classes que comencen al setembre) o fins a finals de desembre (classes que comencen al febrer). Les sol·licituds rebudes són documentalment validades quan es confirmi el pagament de 30,21€. Per més informació visiteu aquesta pàgina.

Preu: cal abonar la taxa corresponent (no reemborsable) a través de l'aplicatiu de preinscripció. La taxa s'abona per cada sol·licitud de preinscripció. Consulteu més informació a l'apartat "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.

Validació i admissió (segona quinzena de juny)

Com: la Comissió Acadèmica dels màsters universitaris estableix el procés de selecció, valida i accepta les preinscripcions rebudes. L'estat de les preinscripcions es pot consultar a l'aplicatiu corresponent des del moment en què se sol·licita l'admissió.

Publicació llistat provisional d'admesos (finals de juny)

Com: s'informa a tots els candidats la resolució de la comissió admissió i s'envia enllaç per consultar el llistat amb les instruccions i els terminis per acceptar la plaça.

Acceptació de la plaça

Com: l’estudiantat admès ha d'acceptar la plaça assignada a través de l'aplicatiu de preinscripció i, posteriorment, seguir les instruccions que rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada a l'aplicatiu per tal de fer efectiu el pagament avançat de l'admissió.

Període: a partir del moment en què la sol·licitud canvia d'estat a "Admès".

No confirmem admissions anticipades ni s'expedeixen cartes de pre-acceptació, abans de l'acceptació per part de l'alumne i el pagament de l'anticipament de 300€, per a permetre l'igualtad d'oportunitats en el proces de preinscripció de tots els candidats.

Pagament avançat de l'admissió

Com: després que l’estudiantat hagi rebut el correu electrònic té un termini per fer el pagament avançat de l'admissió. Una vegada fet el pagament es generarà la carta d'admissió pels estudiants no-europeus.

Període per realitzar el pagament: 5 dies després d'haver rebut el correu electrònic.

Pagament: Aquest pagament no és reemborsable (excepte en el cas que el màster no s'imparteixi) i serà descomptat de l'import de la matrícula. Consulteu més informació a l'apartat "Informació general de la UPC" d'aquesta pàgina.

Publicació llistat definitiu d'admesos (finals de juliol)

Com: es publica a la web “Titulacions: Màsters universitaris” (consulteu-los als enllaços d’Informació general de l'ETSEIB) la resolució d'estudiants admesos i també la dels estudiants que han de cursar complements de formació.

Període: A finals de juny (per al quadrimestre de tardor) o finals de desembre (per al quadrimestre de primavera).

Matrícula

Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant admès ha de consultar la informació de matrícula al llistat d'admesos del curs acadèmic corresponent (documentació d'accés, calendari, etc.).

Preinscripción Masteres

Información previa a la preinscripción

Para acceder a un Máster universitario es necesario:

  • Tener un título universitaraio oficial español o un título universitario oficial de una universidad del EEES, que faculte en el país expedidor para el acceso a enseñanzas de máster.
  • También se puede acceder con un título de un país que no forme parte del EEES, que haya sido homologado por un título oficial español o sin homologación del título, en este segundo caso se deben cumplir las siguientes condiciones:

Comprobación previa por parte de la Universidad de que estos estudios corresponden a un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y que facultan, en el país expedidor, para acceder a estudios de máster. Se debe tener en cuenta que el acceso por esta vía no implica en ningún caso la homologación del título previo.

 

A parte de estos requisitos de acceso generales para todos los estudios de máster, cada programa puede determinar:

  • unoas condiciones de admisión que se publican en la página web de cada máster y en la página web de la UPC. Para más información, consultad los enlaces de esta página.
  • Complementos de formación en función de la titulación de acceso que es neecesario superar durante el primer año académico.

Preinscripción (periodo de preinscripción del 1 de febrero al 31 de mayo)

Cómo: para acceder a los estudios de máster universitario es necesario hacer la preinscripción a través de un aplicativo. La documentación que se adjunte se debe entregar en la ETSEIB el día de la matrícula y tienen que estar traducidos al Inglés o Castellano, legalizados por la vía diplomática o con la correspondiente apostilla.

Documentación: en función de la procedencia de la titulación que da acceso al máster universitario. Consulta la documentación en esta página

Periodo de preinscripción: el período de preinscripción es hasta finales de mayo (clases que empiezan en septiembre) o hasta finales de diciembre (clases que empiezan en febrero). Las solicitudes recibidas son documentalmente validadas cuando se confirma el pago de 30,21€. Para más información visita esta página.

Pago: es necesario abonar la tasa correspondiente (no reembolsable) a través del aplicativo de preinscripción. La tasa se abona para cada solicitud de preinscripción. Consultad más información en el apartado "Información general de la UPC" de esta página.

Validación y admisión (segunda quincena de junio)

Cómo: la Comisión Académica de los másters universitarios establece el proceso de selección, valida y acepta las preinscripciones recibidas. El estado de las preinscripciones se puede consultar en el aplicativo correspondiente desde el momento en que se solicita la admisión.

Publicación de l listado provisional de admitidos (finales de junio)

Como: Se informa a todos los candidatos de la resolución de la comisión de admisiones y se envia un enlace para poder consultar la lista de admitidos con instrucciones y periodos de aceptación o rechazo de la plaza.

Aceptación de la plaza

Cómo: los/las estudiantes admitidos/as tienen que aceptar la plaza asignada a través del aplicativo de preinscripción y, posteriormente, seguir las instrucciones que recibirán en la dirección de correo electrónico indicada en el aplicativo para hacer efectivo el pago avanzado de la admisión.

Periodo: a partir del momento en que la solicitud cambia de estado a "Admitido".

No confirmamos admisiones anticipadas ni se expiden cartas de pre-aceptación, antes de la aceptación por parte del alumno y pago del anticipo de admisión de 300€, para velar por la igualdad de oportunidades en el proceso de preinscripción de todos los candidatos.

 

Pago anticipado de la admisión

Cómo: después de que los/las estudiantes hayan recibido el correo electrónico tienen un plazo para hacer el pago anticipado de la admisión. Una vez realizado el pago se genera la carta de admisión para los estudiantes no europeos.

Periodo para realizar el pago: 5 días después de haber recibido el correo electrónico

Pago: Este pago no es reembolsable (excepto en el caso de que el máster no se impartiese) y será descontado del importe de la matrícula. Consultar más información en el apartado "Información general de la UPC" de esta página.

Publicación del listado definitivo de admitidos (finales de julio)

Cómo: se publica en la web “Titulaciones: Másteres universitarios” (consultar los enlaces de esta página) la resolución de estudiantes admitidos y también la de los estudiantes que tienen que cursar complementos de formación.

Periodo: A finales de junio (para el cuatrimestre de otoño) o finales de diciembre (para el cuatrimestre de primavera).

Matrícula

Una vez finalizado el trámite, el estudiante admitido tiene que consultar la información de matrícula en el listado de admitidos del curso académico correspondiente (documentación de acceso, calendario, etc.).

Applications MSc programmes

Application

How: to access to the master's degree studies it is necessary to apply through on-line application. The documents to be attached must be delivered to the ETSEIB the day of enrolment and must be translated to English or Spanish, legalized and bear the corresponding apostille (if applicable).

Documentation: The documents to be furnished will depend on where the students have earned their degree or completed the course that qualifies them to enrol in the master's degree course. See the documentation on this page.

Application periods:

The pre-registration process is open untill late May (start of classes in September) or untill late Desember (start of classes in February). The received requests are documentaly validated when the payment of 30,21€ is confirmed.

Pre-registration Period

  • Autumn quarter (start of clases in september 2017)

All Masters: From 1st February to 31st May 2017

  • Spring quarter (start of clases in February 2018)
Master in Industrial Engineering and double titulations: From 1st November to 13th Desember 2017

Payment: it is necessary to pay the fees (non-refundable) through on-line application. The fee is paid for each application request. Check more information in "General information about UPC" on this page.

Validation and admission (second fortnight of june)

How: the Academic Commission of the master's degrees sets the selection process, validates and accepts the requests received. The status of the requests can be consulted in the on-line application from the time of applying.


Publications of the list of provisional admitted candidates (late juny)

How: All candidates are informed of the resolution of the academic comittee and a link is sent to consult the list of admitted and the instructions and terms to accept or reject the place.

Acceptance

How: students who have been admitted, have to confirm the acceptance through on-line application and follow the instructions that they will receive at the email address indicated in the application.

Period: from the time that the state of the request changes to "Admitted".

We don't confirm early requests neither admission letters, before the accceptance and the confirmation of the 300€ advanced payment of admission, to ensure the equality of oportunities in the pre-registration process for each candidate.

Advanced payment of admission

How: to officially secure a place and gain admission to a master’s degree, applicants must ACCEPT the place in the pre-enrolment application and pay the fee following the instructions they will have received by e-mail. This amount will be deducted from the enrolment fee when you officially enrol, but if you do not enrol you will not be entitled to a refund unless the master’s degree is cancelled.

Period for payment: 5 days after receiving the email.

Payment: This payment cannot be refundable and will be deducted from the enrolment fee. Consult more information in "General information about UPC" on this page.

Publication of definitive admitted list (mid july)

How: The list of the admitted students is published on the website “Master's programmes” and students who have to take introductory courses too.

Period: By the end of June (for classes in Autumn) or December (for classes in Spring).

Enrollment

After the procedure, the admitted students must consult the enrolment information on the list of admitted for the academic year (documentation, calendars, etc.).