Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball Fi de Grau

Treball fi de grau

Els plans d’estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial de Grau conclouen amb l’elaboració, presentació i defensa pública d’un Treball de Fi de Grau.

Aquest treball obligatori consisteix en un projecte integral de síntesi dels coneixements adquirits durant el grau, realitzat individualment i defensat davant un tribunal universitari.

La realització d'un TFG està regulada per la legislació vigent, les normatives acadèmiques de la universitat i de l'Escola. L'Escola publica cada curs acadèmic el calendari de TFG amb els terminis en què cal fer cada pas de procediment.

La redacció de la memòria s'ha de fer d'acord amb la plantilla que teniu disponible a l'apartat "Documentació".

 

Modalitats

MODALITAT A
Treballs fets, presentats i defensats a l'Escola sota la direcció d'un PDI assignat a l'Escola.

MODALITAT B
Treballs fets en una empresa o institució, sota la direcció d'una persona externa amb titulació superior (nacional o estrangera). En aquest cas hi ha d'haver un PDI assignat a l'Escola que actua com a ponent.  El registre i la matrícula de TFM de modalitat B s'ha de fer sempre amb una vinculació documentada entre l'estudiant i l'empresa que pot ser a través d'un conveni de cooperació educativa o un contracte laboral vigent. La presentació i defensa es realitza a l'Escola.

MODALITAT C
Treballs fets en una altra universitat amb la que l'Escola tingui signat un conveni que prevegi la realització del TFE, dins el marc dels programes de mobilitat, sota la direcció d'un docent de la universitat estrangera en què la presentació i defensa es fa a la universitat de destí. 
MODALITAT D
Treball de Fi d'Estudis fet a l'empresa o institució internacional. Aquest estudiants hauran d'estar sota el  marc dels programes de pràctiques en  mobilitat. La presentació i defensa es realitza a l'Escola

Enllaços relacionats

 

Calendari de tràmits

Demana

horaris SIAE

e-Secretaria

Informació del procediment per les modalitats A, B i D

Informació del procediment per la modalitat C

 

PROCEDIMENT PER AL TFG MODALITATS A, B i D

 

Per a més informació consulteu la documentació associada i el procediment següent.

Tema modalitats A, B i D

Els estudiants han de cercar un tema de TFG. Ho poden fer: 

 • Consultant la proposta de TFGs que fa l'Escola a la Intranet de TFG/TFM i acordant amb el membre del professorat de l'ETSEIB, prèviament, la realització d'aquest TFG.
 • Proposant el tema i contactant amb el professor de l'Escola que hagi de ser el director o directora. En cas que el TFG es desenvolupi en una empresa, caldrà consensuar-lo amb un membre del professorat de l'Escola que actuarà com a ponent.

 

 

Registre

 •  Un cop acordat amb el professor/a el tema, s'ha de realitzar el registre a través de l'e-secretaria. El registre es pot fer quan restin 90 crèdits per finalitzar els estudis (inclosos els compensables i el Q8) i és imprescindible per fer la matrícula del TFG.

   

Registre segons modalitat d'estudis:

Modalitat A:

Treballs fets, presentats i defensats a l'Escola sota la direcció d'un PDI assignat a l'Escola.

  • L'estudiant ha de realitat el registre a l'apartat "Projecte" de la seva e-secretaria
  • El registre l'ha de validar el director del TFG a l'e-secretaria. Mentre el registre no està validat pel director es poden fer modificacions directament per l'e-secretaria.
  • Un cop validat, qualsevol canvi l'ha de notificar el director del TFG al SIAE.

Modalitat B:

Treballs fets en una empresa, institució o centre de recerca, sota la direcció d'una persona externa amb titulació superior En aquest cas hi ha d'haver un PDI assignat a l'Escola que actua com a ponent.

 

 • Amb conveni de cooperació educativa
 • El registre es realitza al formalitzar el conveni de cooperació educativa en modalitat "Curriculars + TFE" o "Treball fi d'estudis"
 • Consulta el procediment a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/practiques
 • Un cop validat el projecte formatiu, qualsevol canvi l'ha de notificar el ponent del TFG al SIAE.
 • Sense conveni de cooperació educativa 
 • L'estudiant ha de  de comunicar pel servei d'atenció en línea DemanaUPC/ETSEIB, què vol fer el TFE en modalitat B sense conveni de cooperació educativa, i adjuntar la documentació acreditativa de la vinculació amb l'empresa (contracta laboral i Informe de vida laboral SS), i especificant les dades de contacte del tutor de la empresa  (DNI/passaport, nacionalitat si és estranger, nom i cognoms i correu electrònic de contacte) i el tutor de la UPC (que farà de ponent).
 • Un cop acceptada la proposta de TFE en modalitat B, s'activarà el registre a l'apartat Projecte de la seva e-secretaria, i registrar el projecte.
 • El registre l'ha de validar el ponent del TFG a l'e-secretaria. Mentre el registre no està validat pel ponent es poden fer modificacions directament per l'e-secretaria.
 • Un cop validat, qualsevol canvi l'ha de notificar el ponent del TFG al SIAE.


Modalitat D:

Treballs fets en una empresa, institució o centre de recerca a l'estranger, sota la direcció d'una persona externa amb titulació superior En aquest cas hi ha d'haver un PDI assignat a l'Escola que actua com a ponent.

Els estudiants i estudiantes que vulguin fer el TFE en una empresa estrangera, en modalitat D, han de cercar l'empresa i fer la sol.licitud de mobilitat amb pràctiques Internacionals. Un cop tingui acceptades les pràctiques internacionals i generada l'estada de mobilitat podrà realitzar el registre a l'e-secretaria

 

 La defensa del TFE és realitzarà a l'ETSEIB, igual que les modalitats A i B.

 • Fer la sol.licitud de pràctiques internacionals d'acord amb el procediment establerts en l'apartat de tràmits acadèmics relacionats amb les pràctiques  d'aquesta web.
 • Un cop generada l'estada de mobilitat l'estudiantat podrà realitat el registre a l'apartat "Projecte" de la seva e-secretaria. Escollint la modalitat D
 • El registre l'ha de validar el tutor de la UPCdel TFG a l'e-secretaria. Mentre el registre no està validat pel director es poden fer modificacions directament per l'e-secretaria.
 • Un cop validat, qualsevol canvi l'ha de notificar el director del TFG al SIAE.

 

Matrícula modalitats A, B i D

El TFG es pot matricular quan a l'estudiant només li resten com a màxim 60 ECTS per acabar el grau (incloent els crèdits del TFG i les assignatures compensables).
Tipologia de matrícula:

Matrícula Convocatòria Ordinària TFG. 

 

Modalitat A:

 • Els estudiants amb el TFG registrat i acceptat pel director o ponent, matriculen el TFG en un grup genèric. Aquesta matrícula es pot fer en el període ordinari de matrícula de cada quadrimestre o, com a màxim, en el període de modificació establert en el calendari de tràmits enviant una sol·licitud a través del servei d'atenció a l'usuari ''e-secretaria''.
Modalitat B:
 • La matricula del TFG es realitzarà, d'acord amb el procediment de pràctiques amb TFE, que pots consultar a l'apartat de pràctiques acadèmiques externes d'aquest web.

Modalitat D:

 •  La matrícula del TFE la realitzarem des del SIAE amb la matrícula de les pràctiques internacionals, sempre i quan hagis incorporat el TFG en el Training agreement.

Matrícula addicional TFG (Convocatòria de pròrroga)

 • Quan el dipòsit no es produeix en el quadrimestre en què s'ha matriculat el TFG, l'estudiant/a pot triar si vol fer una matrícula addicional (pròrroga) en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, d'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC (en endavant NAGRAMA) del curs corresponent.
 • La matrícula addicional cal sol·licitar-la a través del servei d'atenció a l'usuari 'Demana''. En aquest cas, únicament caldrà abonar l'import dels serveis administratius. El dipòsit s'ha de fer en el termini establert en el calendari corresponent a l'addicional. (vegeu calendari).

Es recomana als estudiants que tinguin intenció d'accedir als màsters universitaris en el quadrimestre següent, que realitzin el dipòsit i facin la defensa dins el quadrimestre en què han fet la matrícula del TFG.

Si es produeix un canvi de treball, no es pot fer la matrícula addicional

 

 

Avaluació parcial modalitats A, B i C

 • A mitjans del quadrimestre, si es presenta en convocatòria ordinària, el director/ponent ha d'avaluar en la Intranet de TFG/TFM la feina realitzada per l'estudiant fins aquell moment, d'acord amb els objectius que s'havien previst.
 • Alternativament, a final del quadrimestre, si es presenta en convocatòria addicional (pròrroga), el director/ponent ha de fer la citada validació en la Intranet de TFG/TFM.
 • El període per a la realització de l'avaluació parcial està fixat en el calendari del TFG.

 


Estada puntual a empreses modalitat A

 • Estades puntuals (recopilació dades, visites....). Serà necessari complimentar el document per sol.licitar una estada puntual a empreses (obriu en una finestra nova). L'estudiant serà l'encarregat de la tramitació de les signatures externes i lliurar-ho a Gestió Acadèmica.

 

Dipòsit i validació modalitats A, B i D 

 • El dipòsit del TFG el fa l'estudiant en format digital a la Intranet de TFG/TFM. El dipòsit digital facilita la gestió als usuaris i permet la gestió documental en suport electrònic dels treballs presentats, en garanteix l'arxiu i custòdia així com la conservació permanent.
 • El dipòsit l'ha de fer l'estudiant a la Intranet de TFG/TFM en el termini establert en el calendari del TFG. Un cop acabat el termini, no s'admetrà cap lliurament. Posteriorment, el director/ponent ha de fer la revisió i validació.
 • El TFG s'ha de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l'autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l'obra.
 • En el cas de treballs no publicats en obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, s'ha de garantir l'accés a la seva consulta amb finalitats d'investigació i estudi, respectant les parts protegides i els terminis de confidencialitat.
 • Per autoritzar o no la publicació del TFM, l'estudiant ha d'emplenar el formulari d'autorització que hi ha a la Intranet de TFG/TFM abans de dipositar digitalment el TFG.

 • El tutor ha d'emplenar el document de confidencialitat del treball que hi a la Intranet de TFG/TFM. L'estudiant pot sol.licitar la confidencialitat del treball al professor responsables de la direcció del TFE. Aquesta sol.licitud ha d'incloure una data de finalització (amb un període màxim de 5 anys) i documentació que justifiqui la confidencialitat, com per exemple, l'acord de confidencialitat entre l'empresa i la UPC.

 • Els treballs que no es dipositin en les dates indicades en el calendari, es podrà dipositar a la convocatòria addicional (pròrroga), sempre i quant l'estudiant faci la sol.licitud corresponent en el període establert en el calendari de treball fi de grau o màster, en cas contrari el treball serà qualificat amb un NP.

 

 

Tribunal modalitats A, B i D

 • La designació dels tribunals per a les defenses i avaluacions dels TFG de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, els estableix la sotsdirecció de l'Escola responsable dels TFG.
 • Una vegada validat el TFG, des de la Intranet de TFG/TFM s'enviarà el nomenament a l'estudiant i a tots els membres del tribunal. El president del tribunal com a encarregat d'organitzar la defensa haurà de comunicar a la resta de membres la data, hora i lloc de la defensa proposada i en cas de falta d'acord, en podrà proposar una altre. Una vegada establerta la data, lloc i hora de la defensa el president ho comunica directament a l'estudiant.
 • El tribunal estarà format pel mateix director/ponent i dos membres del professorat de l'Escola. Un d'aquests dos membres estarà vinculat al departament del director o ponent del TFG i actuarà com a president del tribunal. L'altre membre no estarà vinculat al departament.
 • A banda del tribunal, es nomenaran dos membres suplents, un dels quals serà del mateix departament que el director o ponent i el segon estarà vinculat a un altre departament.
 • Aquest tribunal es mantindrà amb independència de la convocatòria en la qual es defensa, sempre que aquesta situació sigui possible.

 

 

Defensa Modalitat A, B i D

 • L'avaluació del TFG es realitza mitjançant un acte públic de presentació oral i defensa del treball presidit per un tribunal avaluador. Consta de dues fases:
  • Exposició d'un resum del contingut del TFG, que dura orientativament 25 minuts (el temps el fixa el president del tribunal i el fa saber prèviament).

  • Defensa, per part de l'estudiant, respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents.
 • En el cas que el TFG contingui aspectes que afectin la confidencialitat i/o propietat intel·lectual o industrial, el tribunal ha d'arbitrar els mecanismes necessaris per preservar-la. Aquests mecanismes poden afectar la defensa pública i, en tot cas, suposaran la signatura d'un compromís de confidencialitat per part dels membres del tribunal. El document de compromís de confidencialitat està disponible, pels membres del tribunal, a la intranet de Treballs de Fi d'Estudis i caldrà lliurar-los emplenats i signats al SIAE, juntament amb l'acta d'avaluació del TFG.
 • En el cas que amb el TFG s'hagi d'acreditar la competència genèrica de la 3a llengua cal que la memòria i la defensa del TFG es facin en una tercera llengua .
 • Els TFG realitzats en règim de mobilitat es defensaran en la universitat de destí seguint les seves normes referides a la direcció i presentació (vegeu apartat TFG modalitat C).
 • L'Escola facilita els mitjans audiovisuals de què disposa. La sol·licitud, comprovació de bon funcionament i utilització d'aquests és responsabilitat de l'estudiant. El servei de consergeria és qui gestiona les sol·licituds d'ús d'aquests mitjans.
 • En cap cas l'estudiant pot realitzar la seva presentació oral de defensa del TFG a distància (videoconferència, Skype...). Excepcionalment en casos de força major la defensa en podrà realitzar de manera no presencial prèvia autourizació de la direcció del centre.

 

 

Qualificació modalitats A, B i D

 • Un cop finalitzada la presentació i defensa del TFG, el tribunal delibera en sessió tancada i després comunica públicament la qualificació.
 • Cada membre del tribunal avalua el TFG i la presentació i defensa, d'acord amb els criteris especificats en les pautes d'Avaluació del TFG.
 • L'acord sobre la qualificació es pot prendre per unanimitat o per majoria simple.
 • La qualificació dels TFG pot ser:
  • Si el TFG és aprovat, s'inclou la qualificació a l'acta que el president del tribunal farà arribar al SIAE
  • Si el TFG obté una qualificació de suspens, el president ho indicarà a l'acta que farà arribar al SIAE amb la notificació escrita dels comentaris que cregui oportuns.
   L'estudiant/a haurà de fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant. La matrícula ordinària implica el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.
  • Els TFG dels estudiants que no es presentin a la defensa es qualifiquen amb un "NO PRESENTAT" NP. En aquest cas, l'estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional (pròrroga) en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, d'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC del curs corresponent.

   Els terminis de lliurament i defensa seran els que s'estableixen al calendari de TFG i en funció del tipus de matriculació realitzada.

   Si es produeix un canvi de TFG, no es pot fer la matrícula addicional.
 • Pel que fa a les qualificacions, cal tenir present el que estableix la NAGRAMA en relació a les matrícules d'honor:
  • En el cas del TFG, el tribunal proposa la menció de matrícula d'honor. En el cas de les pràctiques externes, el professor tutor o professora tutora en fa la proposta. Amb posterioritat a aquesta proposta, el centre arbitra de quina manera s'han d'adjudicar les matrícules d'honor definitives, sense superar el 5% dels estudiants matriculats i tenint en compte, en tots els casos, criteris objectius.
  • Si amb les matrícules d'honor concedides a estudiants que han fet una matrícula ordinària s'arriba al 5 %, no es pot concedir cap matrícula d'honor més als estudiants que es van acollir a la convocatòria addicional del TFG o de les pràctiques externes.
 • A partir de la data de presentació i defensa del TFG l'expedient de l'estudiant es tanca en el termini d'una setmana aproximadament. Seguidament,  l'estudiant pot sol·licitar el títol corresponent i altres documents que acreditin la superació dels seus estudis, si són els darrers crèdits pendents d'aprovar.

 

PROCEDIMENT PER AL TFG MODALITAT C

 

Tema modalitat C

 • Els estudiants i estudiantes que tenen concedida una estada de mobilitat SICUE que prevegi la realització del TFG (modalitat C), han de cercar un tutor/a la universitat de destinació abans de realitzar l'estada i acordar amb aquest professor/a el tema del TFG, d'acord amb el procediment i requeriments de la universitat de destí.

 

Matrícula modalitat C

 • Ateses les característiques i calendari de les estades de mobilitat i la necessitat de fer el registre del TFG per poder fer la matrícula ordinària, l'Oficina de Relacions Internacionals de l'Escola, fa un registre provisional del TFG provisional sota el nom "pendent".
 • Un cop fet aquest registre l'estudiant ha de fer la matrícula ordinària a través de l'e-secretaria en el dia i hora establerts, conjuntament amb la "borsa de crèdits", si escau.

 

 

Registre modalitat C

 • Un cop el títol del TFG sigui definitiu (com a màxim 2 mesos després de l'inici de l'estada de mobilitat), l'estudiant pot incorporar el nom del TFG al registre a través de l'e-secretaria – Projectes, completant els apartats de "Títol del treball" i "Descripció". A l'apartat "Observacions" l'estudiant ha de posar el nom complert del tutor/a o director/a del projecte a la universitat de destí. A l'apartat "Membres del Tribunal" cal seleccionar el departament d'Organització d'Empreses (OE) i afegir com a director al professor Lucas van Wunnik, sotsdirector d'Internacionalització, que actua com a director en aquesta modalitat de TFG.

 

 

Defensa i avaluació modalitat C

 • Els TFG realitzats en règim de mobilitat es defensen a la universitat de destí, d'acord amb els requeriments i normativa d'aquesta pel que fa a la defensa i avaluació.
 • Els estudiants que no facin la defensa a la universitat de destí a final del quadrimestre en què tenen matriculat el TFG a l'Escola, es considerarà que van a la matrícula addicional pròrroga). En aquest cas, l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions, farà la matrícula addicional (pròrroga).

 

 

Dipòsit modalitat C

 • Un cop defensat i avaluat el TFG a la universitats de destinació, l'estudiant ha dipositar una còpia a l'aplicació Intranet de TFG/TFM de l'Escola.
  El TFG s'ha de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l'autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l'obra.
 • En el cas de treballs no publicats en obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, s'ha de garantir l'accés a la seva consulta amb finalitats d'investigació i estudi, respectant les parts protegides i els terminis de confidencialitat.
 • Per autoritzar la publicació i/o confidencialitat del treball realitzat, s'ha d'emplenar el formulari d'autorització a la publicació que hi ha a la Intranet de TFG/TFM de l'Escola, abans de dipositar digitalment el TFG.

 

 

Qualificació modalitat C

 • Un cop l'estudiant ha let el dipòsit del TFG a la Intranet de TFG/TFM, la universitat de destinació ha tramès a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions la certificació acadèmica oficial amb la nota del TFG i l'estudiant ha lliurat tota la documentació de l'estada de mobilitat, el director del TFG a l'Escola inicia el procediment de revisió, validació i avaluació del TFG que es recull en l'acta d'avaluació del TFG.
 • L'estat de la documentació de l'estada de mobilitat es pot consultar a l'e-secretaria "Mobilitat"-"Estada de Mobilitat"-"Documentació".
 • Si el TFG obté una qualificació de suspens, l'estudiant haurà de fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, tant dels crèdits corresponents al TFG com dels crèdits corresponents a l'ampliació, atesa la càrrega lectiva del TFG a les universitats estrangeres. La matricula ordinària i la de l'ampliació impliquen el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.