Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de Fi de Màster

Els plans d’estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial de Màster Universitari conclouen amb l’elaboració, presentació i defensa pública d’un Treball de Fi de Màster. Aquest treball obligatori consisteix en un projecte integral de síntesi dels coneixements adquirits durant el màster, realitzat individualment i defensat davant un tribunal universitari.

 Modalitats

MODALITAT A
Treballs fets, presentats i defensats a l'Escola sota la direcció d'un PDI assignat a l'Escola.

MODALITAT B
Treballs fets en una empresa, institució, sota la direcció d'una persona externa amb titulació superior (nacional o estrangera). En aquest cas hi ha d'haver un PDI assignat a l'Escola que actua com a ponent.  Per poder realitzar el TFM en modalitat modalitat B s'ha de comptar sempre amb una vinculació documentada entre l'alumne i l'empresa que pot ser a través d'un conveni de cooperació educativa o un contracte laboral vigent. La presentació i defensa es realitza a l'Escola.

MODALITAT C
Treballs fets en una altra universitat amb la que l'Escola tingui signat un conveni que prevegi la realització del TFM, dins el marc dels programes de mobilitat, sota la direcció d'un docent de la universitat estrangera en què la presentació i defensa es fa a la universitat de destí. Per poder realitzar el registre en modalitat C, cal tenir-lo aprovat en el Learning agreement.

MODALITAT D
Treball de Fi de Grau fet a l'empresa o institució internacional, sense la supervisió d'una altra universitat. Aquest estudiants han d'estar sota el marc dels programes de mobilitat pràctiques. La presentació i defensa es realitza a l'Escola. Per poder registrar el projecte en modalitat D, cal que prèviament tingui aprovada d'estada de mobilitat.

  


PROCEDIMENT PER AL TFM MODALITATS A I B

La realització d'un TFM està regulada per la legislació vigent i les normatives acadèmiques de la universitat i de l'Escola. L'Escola publica cada curs acadèmic el calendari de TFM amb els terminis en què cal fer cada pas del procediment.

La redacció de la memòria s'ha de fer d'acord amb la plantilla que teniu disponible.

Per a més informació consulteu la documentació associada i el procediment següent:

Tema

Els estudiants han de cercar un tema de TFM. Ho poden fer:

 • Proposant el tema i contactant amb el professor de l'Escola que hagi de ser el director o directora. En cas que el TFM es desenvolupi en una empresa, caldrà consensuar-lo amb un membre del professorat de l'Escola que actuarà com a ponent.
El TFM també pot ser desenvolupat dins el marc d'un programa de mobilitat (vegeu l'apartat TFM modalitat C).
En el cas de TFM ampliat, l'estudiant ha de presentar una sol·licitud a la Intranet de TFG/TFM, un cop fet el registre i validat pel director/ponent i abans de la matrícula del TFM. En aquest cas, el treball a realitzar ha de ser equivalent a una càrrega de 30 ECTS.En el cas de dobles titulacions de màster de l'Escola (MUEI+ Màster temàtic) i atesos els itineraris aquesta modalitat de TFM ampliat no és possible. 

Els estudiants que cursen un doble màster de l'Escola, poden fer un sol treball o un per a cada titulació, d'acord amb el que estableix la Memòria de dobles màsters de l'Escola per a cada itinerari de doble titulació. En el cas d'un sol TFM, aquest ha d'abastar les competències i complir la càrrega associada al TFM de cadascuna de les dues titulacions.

 

 

Registre

 • Un cop acordat amb el professor/a el tema, s'ha de realitzar el registre a través de l'e-secretaria. El registre es pot fer quan restin 90 crèdits per finalitzar els estudis i és imprescindible per fer la matrícula del TFM.
 • El registre l'ha de validar el director o ponent del TFM a l'e-secretaria. Mentre el registre no està validat pel director/ponent es poden fer modificacions directament per l'e-secretaria. Un cop validat, qualsevol canvi l'ha de notificar el director/ponent del TFM al SIAE.
 • Els estudiants de doble màster han de fer dos registres, un per a cada titulació.
 • Els estudiants de modalitat D (empresa en mobilitat), podran fer el registre un cop aprovada la seva estada de mobilitat.

 

 

Matrícula

 • El TFM es pot matricular quan a l'estudiant li resten, com a màxim, 60 ECTS per acabar el Màster (incloent els crèdits del TFM). Els crèdits corresponents als complements de formació no compten a efectes dels 60 ECTS.
 • Els estudiants amb el TFM registrat i acceptat pel director o ponent, matriculen el TFM en un grup genèric. Aquesta matrícula es pot fer en el període ordinari de matrícula de cada quadrimestre o, com a màxim, en el període de modificació establert en el calendari de tràmits, enviant una sol·licitud a través del servei d'atenció a l'usuari ''e-secretaria''.
 • Els estudiants que vulguin fer un TFM ampliat ha de presentar una sol·licitud a la Intranet de TFG/TFM prèvia a la matrícula del TFM. Cal tenir en compte que si l'estudiant ha cursat crèdits del Q4 del màster (crèdits amb assignatures optatives del bloc, pràctiques curriculars, treballs dirigits, projectes d'Escola, experiència professional, etc. o ha reconegut el bloc optatiu amb assignatures cursades durant la mobilitat no es pot realitzar el TFM ampliat. 
 • Els estudiants que fan un doble màster de l'Escola hauran de realitzar dues matrícules de TFM, una per a cada titulació.


Matrícula addicional (pròrroga)

 • Quan el dipòsit no es produeix en el quadrimestre en què s'ha matriculat el TFM, l'estudiant/a pot triar si vol fer una matrícula addicional (pròrroga) en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, d'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (en endavant NAGRAMA) del curs corresponent.
 • La matrícula addicional s'ha de sol·licitar a través del servei d'atenció a l'usuari ''Demana''. En aquest cas, únicament caldrà abonar l'import dels serveis administratius. El dipòsit s'ha de fer en el termini establert en el calendari corresponent a la matrícula addicional (vegeu calendari).
 • Si es produeix un canvi de treball, no es pot fer la matrícula addicional.

 

 

Dipòsit i validació

 • El dipòsit del TFM es fa en format digital a la Intranet de TFG/TFM. El dipòsit digital facilita la gestió als usuaris i permet la gestió documental en suport electrònic dels treballs presentats, en garanteix l'arxiu i custòdia així com la conservació permanent.
 • El dipòsit l'ha de fer l'estudiant a la Intranet de TFG/TFMen el termini establert en el calendari del TFM. Un cop acabat el termini, no s'admetrà cap lliurament. Posteriorment, el director/ponent ha de fer la revisió i validació.
 • El TFM s'ha de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l'autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l'obra.
 • En el cas de treballs no publicats en obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, s'ha de garantir l'accés a la seva consulta amb finalitats d'investigació i estudi, respectant les parts protegides i els terminis de confidencialitat.

 • Per autoritzar o no la publicació del TFM, l'estudiant ha d'emplenar el formulari d'autorització que hi ha a la Intranet de TFG/TFM abans de dipositar digitalment el TFM.

 • El tutor ha d'emplenar el document de confidencialitat del treball que hi ha la Intranet de TFG/TFM.

 • Els treballs que no es dipositin en les dates indicades en el calendari, es podran dipositar a la convocatòria addicional (pròrroga), sempre i quan l'estudiant faci la sol.licitud corresponent en el període establert en el calendari de treballde  fi de grau o màster, en cas contrari el treball serà qualificat amb un NP.

 

 

Tribunal

 • La designació dels tribunals per a les defenses i avaluacions dels TFM de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, els estableix la sotsdirecció de l'Escola responsable dels TFM.
 • Una vegada validat el TFM, des de la Intranet de TFG/TFM s'enviarà el nomenament a l'estudiant i a tots els membres del tribunal. El president del tribunal com a encarregat d'organitzar la defensa haurà de comunicar a la resta de membres la data, hora i lloc de la defensa proposada i en cas de falta d'acord, en podrà proposar una altre. Una vegada establerta la data, lloc i hora de la defensa el president ho comunica directament a l'estudiant.
 • El tribunal estarà format per tres membres del professorat de l'Escola. Dos d'aquests tres membres seran professorat vinculat al departament del director/ponent del TFM (en els màsters universitaris en Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria de l'Energia, Enginyeria Nuclear i Enginyeria en Automoció un d'ells serà el mateix director/ponent) i un d'ells actuarà com a president del tribunal. L'altre membre no estarà vinculat al mateix departament.
 • En el cas de dobles titulacions de l'Escola en què es recull la possibilitat de realitzar un sol treball amb la càrrega docent (crèdits) de la suma dels treballs de les dues titulacions, el tribunal ha d'estar format per personal docent d'ambdues titulacions.
 • A banda del tribunal, es nomenaran dos membres suplents, un dels quals serà del mateix departament que el director/ponent i el segon estarà vinculat a un altre departament.
 • Aquest tribunal es mantindrà amb independència de la convocatòria en la qual es defensa, sempre que aquesta situació sigui possible.

 

 

Defensa

 • L'avaluació del TFM es realitza mitjançant un acte públic de presentació oral i defensa del treball presidit per un tribunal avaluador. Consta de dues fases:

  • Exposició per part de l'estudiant d'un resum del contingut del TFM, que dura orientativament 30 minuts (el temps el fixa el president del tribunal i el fa saber prèviament).

  • Defensa per part de l'estudiant respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents.

 • En el cas que el TFM contingui aspectes que afectin la confidencialitat i/o propietat intel·lectual o industrial, el tribunal pot arbitrar els mecanismes necessaris per preservar-la. Aquests mecanismes poden afectar la defensa pública i, en tot cas, suposaran la signatura d'un compromís de confidencialitat per parts dels membres del tribunal. El document de compromís de confidencialitat està disponible, pels membres del tribunal, a la intranet de Treballs de Fi d'Estudis estudis i caldrà lliurar-los emplenats i signats al SIAE, juntament amb l'acta d'avaluació del TFM.
 • En el cas de TFM ampliat, el TFM ha de donar resposta a la càrrega i avaluació dels 30 ECTS.
 • En el cas de dobles màsters de l'Escola en què es realitzi un sol treball, la defensa ha de donar resposta a la càrrega i avaluació de les competències d'ambdues titulacions.
 • Els TFM realitzats en règim de mobilitat es defensaran en la universitat de destí seguint les seves normes referides a la direcció i presentació (vegeu apartat TFM modalitat C).
 • L'Escola facilita els mitjans audiovisuals de què disposa. La sol·licitud, comprovació de bon funcionament i utilització d'aquests és responsabilitat de l'estudiant. El servei de consergeria és qui gestiona les sol·licituds d'ús d'aquests mitjans.
 • En cap cas l'estudiant pot realitzar la seva presentació oral de defensa del TFM a distància (videoconferència, Skype...).

 

 

Qualificació

 • Un cop finalitzada la presentació i defensa del TFM, el tribunal delibera en sessió tancada i després comunica públicament la qualificació.
 • Cada membre del tribunal avalua el TFM i la presentació i defensa.
 • En el cas de dobles titulacions de màster de l'Escola, el tribunal ha d'avaluar d'acord amb la càrrega i competències d'ambdues titulacions.
 • L'acord sobre la qualificació es pot prendre per unanimitat o per majoria simple.
 • Les qualificacions s'inclouen a l'acta d'avaluació. En el cas de TFM ampliat cal fer dues actes, una per al TFM i una altra per l'ampliació o treball dirigit. En les dobles titulacions de Màster de l'Escola, cal fer una acta per a cada titulació.
 • La qualificació dels TFM pot ser:

  • Si el TFM és aprovat, s'inclou la qualificació a l'acta que el president del tribunal farà arribar al SIAE.

  • Si el TFM obté una qualificació de suspens, el president ho indicarà a l'acta que farà arribar al SIAE amb la notificació escrita del comentaris que cregui oportuns.

   L'estudiant haurà de fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant. La matricula ordinària implica el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.
  • Els TFM dels estudiants que no es presentin a la defensa es qualifiquen amb un "NO PRESENTAT" NP. En aquest cas, l'estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional (pròrroga) en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, d'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC del curs corresponent.

   Els terminis de lliurament i defensa seran els que s'estableixen al calendari de TFM en funció del tipus de matriculació realitzada.

   Si es produeix un canvi de TFM, no es pot fer matrícula addicional.
 • Pel que fa a les qualificacions, cal tenir present el que estableix la NAGRAMA en relació a les matrícules d'honor:

  • En el cas del TFM, el tribunal proposa la menció de matrícula d'honor. En el cas de les pràctiques externes, el professor tutor o professora tutora en fa la proposta. Amb posterioritat a aquesta proposta, el centre arbitra de quina manera s'han d'adjudicar les matrícules d'honor definitives, sense superar el 5% dels estudiants matriculats i tenint en compte, en tots els casos, criteris objectius.

  • Si amb les matrícules d'honor concedides a estudiants que han fet una matrícula ordinària s'arriba al 5 %, no es pot concedir cap matrícula d'honor més als estudiants que es van acollir a la convocatòria addicional del TFM o de les pràctiques externes.
 • A partir de la data de presentació i defensa del TFM l'expedient de l'estudiant es tanca en el termini d'una setmana aproximadament. Seguidament, l'estudiant pot sol·licitar el títol corresponent i altres documents que acreditin la superació dels seus estudis, si són els darrers crèdits pendents d'aprovar.

 


PROCEDIMENT PER AL TFM MODALITAT C

Tema

 • Els estudiants que tenen concedida una estada de mobilitat que prevegi la realització del TFM, han de cercar un tutor/a la universitat de destinació abans de realitzar l'estada i acordar amb aquest professor/a el tema del TFM, atès el procediment i requeriments de la universitat de destí, i la possible confidencialitat d'aquest treball amb vista a la posterior autorització de publicació en accés obert al dipòsit de treballs acadèmics de la UPC.

 

Matrícula

 • Ateses les característiques i calendari de les estades de mobilitat i la necessitat de fer el registre del TFM per poder fer la matrícula ordinària, l'Oficina de Relacions Internacionals de l'Escola, fa un registre provisional del TFM provisional sota el nom "pendent".
 • Un cop fet aquest registre l'estudiant ha de fer la matrícula ordinària a través de l'e-secretaria en el dia i hora establerts, conjuntament amb la "borsa de crèdits", si escau.

 

Registre

 • Un cop el títol del TFM sigui definitiu (com a màxim 2 mesos després de l'inici de l'estada de mobilitat), l'estudiant pot incorporar el nom del TFM al registre a través de l'e-secretaria  – Projectes, completant els apartats de "Títol del treball" i "Descripció". A l'apartat "Observacions" l'estudiant ha de posar el nom complert del tutor/a o director/a del projecte a la universitat de destí. A l'apartat "Membres del Tribunal" cal seleccionar el departament d'Organització d'Empreses (OE) i afegir com a director al professor Lucas van Wunnik, sotsdirector d'Internacionalització, que actua com a director en aquesta modalitat de TFM.

 

 

Defensa i avaluació

 • Els TFM realitzats en règim de mobilitat es defensen a la universitat de destí, d'acord amb els requeriments i normativa d'aquesta pel que fa a la defensa i avaluació.
 • Els estudiants que no facin la defensa a la universitat de destí a final del quadrimestre en què tenen matriculat el TFM a l'Escola, es considerarà que van a la matrícula addicional (pròrroga). En aquest cas, l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions, farà la matrícula addicional (pròrroga).

 

Dipòsit

 • Un cop defensat i avaluat el TFM a la universitats de destinació, l'estudiant ha dipositar una còpia a l'aplicació Intranet de TFG/TFM de l'Escola.
 • El TFM s'ha de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l'autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l'obra.
 • En el cas de treballs no publicats en obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, s'ha de garantir l'accés a la seva consulta amb finalitats d'investigació i estudi, respectant les parts protegides i els terminis de confidencialitat.
 • Per autoritzar la publicació i/o confidencialitat del treball realitzat, s'ha d'emplenar el formulari d'autorització a la publicació que hi ha a la Intranet de TFG/TFM de l'Escola, abans de dipositar digitalment el TFG.

 

 

Qualificació

 • Un cop l'estudiant ha let el dipòsit del TFM a la Intranet de TFG/TFM, la universitat de destinació ha tramès a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions la certificació acadèmica oficial amb la nota del TFM i l'estudiant ha lliurat tota la documentació de l'estada de mobilitat, el director del TFM a l'Escola inicia el procediment de revisió, validació i avaluació del TFM que es recull en l'acta d'avaluació del TFM.
 • L'estat de la documentació de l'estada de mobilitat es pot consultar a l'e-secretaria "Mobilitat"-"Estada de Mobilitat"-"Documentació".
 • Si el TFM obté una qualificació de suspens, l'estudiant haurà de fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, tant dels crèdits corresponents al TFM com dels crèdits corresponents a l'ampliació, atesa la càrrega lectiva del TFM a les universitats estrangeres. La matricula ordinària i la de l'ampliació impliquen el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.