Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball Fi de Màster

Depenent d'on es faci hi ha diferents modalitats de TFM. Les modalitats A i B són bàsicament per treballs fets aquí (Centre docent o empresa) mentre que les modalitats C I D estan pensades dins d'un marc de mobilitat (Centre docent o empresa). La modalitat ampliada de TFM permet fer un treball de 30 ECTS.

Modalitats

MODALITAT A
Treballs realitzats als centres docents. La direcció l'exerceix un/a professor/a que pot ser de l'ETSEIB o de fora de l'escola. En aquest segon cas caldrà la intervenció d'un ponent de l'escola.

MODALITAT B
Treballs realitzats a empreses o entitats. La direcció l’exerceix una persona amb vinculació a l’empresa o l’entitat, amb titulació superior. En aquesta modalitat caldrà un ponent/tutor de l'ETSEIB.

MODALITAT C
Treballs realitzats en el marc de la mobilitat. La direcció l’exerceix un/a professor/a de la Universitat de destí amb un ponent que és el/la sotsdirector/a d'internacionalització de l'ETSEIB.

MODALITAT D
Treballs realitzats en el marc de la mobilitat. Funciona de forma similar a la modalitat B i caldrà un ponent/tutor de l'ETSEIB

TFM AMPLIAT
En alguns casos l'estudiant amb la supervisió d'un director podrà proposar un TFM de 30 ECTS. En aquest cas caldrà que l'estudiant presenti una sol·licitud signada pel director i amb el vist-i-plau de la comissió acadèmica del màster.

Procediment

La realització d'un TFM està regulada seguint un calendari i unes normatives. Per la redacció de la memòria teniu disponible una plantilla. Per més informació consulteu la documentació associada i el procediment següent.

Tema

 • Consultant la proposta de TFMs que fa l'ETSEIB a la Borsa de Projectes i Treballs.
 • Proposant el tema i contactant amb el professor que hagi de ser el director. En cas que el TFM es desenvolupi en una empresa caldrà consensuar-ho amb un membre del professorat de l'ETSEIB que actuarà com a ponent.
 • El TFM també pot ser desenvolupat dins d'un programa de mobilitat.
 • Amb el tema escollit i el director/ponent assignat, l'estudiant ha de seguir les Pautes de confecció i la Normativa que estableix l'ETSEIB.

 

 

Registre

 • Només es podrà fer el registre quan restin 90 crèdits per finalitzar els estudis.
 • El registre s'ha realitzar a través de e-secretaria, sempre abans de la matrícula.
 • Fer el registre és imprescindible per fer la matrícula i perquè el TFM quedi assignat a un estudiant/a. El registre serà validat posteriorment pel director o ponent del TFM.

 • Mentre el registre no està validat pel director/ponent es poden fer modificacions directament per la e-secretaria.
 • Qualsevol canvi un cop validat s'haurà de notificar per part del director del TFM al SIAE.
 • Els estudiants de doble màster hauran de fer dos registres, un per cada titulació.

 

 

Matrícula

 • El TFM es podrà matricular quan a l'estudiant només li quedin com a màxim 60 ECTS per acabar el Màster (incloent els crèdits del TFM).
 • Els estudiants amb TFM registrat i acceptat pel Director o Ponent matricularan el seu TFM a un grup genèric. Aquesta matrícula es podrà fer en els períodes ordinaris de matrícula, o, com a màxim, en el període de modificació establert en el calendari enviant una sol.licitud pel ''Demana''.
 • Els estudiants de doble màster hauran de realitzar dos matrícules de TFM, un per cada titulació
 • Si la defensa no es produeix en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat el TFM, l'estudiant/a podrà sol·licitar una pròrroga pel ''Demana'' pel quadrimestre següent abonant només l'import dels serveis administratius. Veure Calendari TFM.

 

 

Dipòsit

 • El TFM s'ha de lliurar al director/ponent, i aquest el publicarà a la Intranet de projectes
 • Per defecte tots els TFM presentats i aprovats són publicats a UPCommons, excepte aquells que tenen un acord de confidencialitat (que haurà de signar el director del TFM). En cas que l'estudiant no vulgui fer públic el seu treball a UPCommons, caldrà que adjunti el formulari d'autorització a la publicació.
 • Tots els trebals que no es dipositin en les dates indicades al calendari, es considerarà que van a la convocatòria extraordinària.

 

 

Tribunal

 • La designació dels tribunals per a les presentacions i defenses de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, s'estableix per la sotsdirecció de l'ETSEIB corresponent.
 • L'Àrea Acadèmica comunicarà el nomenament als membres del tribunal mitjançant l'aplicatiu i ho publicarà a e-secretaria i pot proposar una data, hora i lloc de la defensa. En cas de conflicte i/o canvi de data, el president proposarà una nova data i ho comunicarà a la resta del tribunal.
 • El tribunal estarà format per tres membres del professorat de l'Escola. Dos d'aquests tres membres seran professorat vinculat al departament del director/ponent del TFM (en algun dels màsters un d'ells serà el mateix director/ponent) i un d'ells actuarà com a president del tribunal. L'altre membre no estarà vinculat al mateix departament.
 • Es nomenaran també dos membres suplents, un dels quals serà del mateix departament que el director/ponent i el segon estarà vinculat a un altre departament.
 • Aquest tribunal es mantindrà amb independència de la convocatòria en la qual es defensa, sempre que aquesta situació sigui possible.

 

 

Defensa

 • La presentació i defensa del TFM davant del tribunal és pública i consisteix en dues fases:

  • Exposició per part de l'estudiant d'un resum del contingut del TFM, que dura orientativament 30 minuts (el temps el fixa el president del tribunal i el fa saber prèviament).
  • Defensa per part de l'estudiant respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents. Els TFM amb més d'un estudiant/a han de ser presentats i defensats conjuntament i amb la participació equivalent de tots els estudiants/es.

 • L'ETSEIB facilita els mitjans audiovisuals de què disposi. La sol·licitud, comprovació de bon funcionament i utilització d'aquests és responsabilitat de l'estudiant. El servei de consergeria és qui gestiona les sol·licituds d'ús d'aquests mitjans.
 • Els TFM considerats confidencials, ja sigui per l'estudiant o pel director del TFM, el president del tribunal ha de garantir les condicions per tal que es respecti la confidencialitat, si ho creu adequat.
 • Els TFM realitzats en règim de mobilitat es defensaran en la universitat de destí seguint les seves normes referides a la direcció i presentació.

 

 

Qualificació

 • Finalitzada la presentació i defensa del TFM, el tribunal delibera en sessió tancada i després comunica públicament la qualificació. Finalment, donat el cas, ofereix la possibilitat a l'estudiant de millorar la nota en una convocatòria posterior (consulteu la normativa del TFM). Cada membre del tribunal avaluarà el TFM i la presentació i defensa.
 • L'acord sobre la qualificació es pot prendre per unanimitat o per simple majoria.
 • Les qualificacions s'inclouen a l'acta. Les qualificacions dels TFMs poden ser (consulteu més informació a la normativa):

  • Si el TFM és aprovat, s'inclou la qualificació a l'acta que el president del tribunal farà arribar al SIAE.
  • Si el TFM obté una qualificació de suspens, el president el retorna a l'estudiant/a o al SIAE amb la notificació escrita del comentaris que cregui oportuns. En aquest cas l'estudiant/a podrà defensar el mateix TFM corregit en el quadrimestre consecutiu, en el període de defensa corresponent a la pròrroga de matrícula o tornant-lo a matricular en segona convocatòria si es fa en quadrimestres posteriors al de pròrroga.
  • Si l'estudiant no es presenta per defensar el TFM, aquest es qualificarà amb un NP. L'estudiant/a podrà defensar el TFM en el quadrimestre consecutiu, en el període de defensa corresponent a la pròrroga de matrícula o tornant-lo a matricular en segona convocatòria si es fa en quadrimestres posteriors al de pròrroga.

 • La qualificació màxima obtinguda en el cas del TFM de mobilitat podrà ser com a màxim d'excel·lent (9,5). Per optar a la màxima qualificació, s'haurà de presentar i defensar el TFM davant d'un tribunal nomenat per l'ETSEIB.
 • A partir de la data de presentació i defensa del TFM l'expedient de l'estudiant es tanca en el termini d'una setmana aproximadament. Seguidament, l'estudiant pot sol·licitar el títol corresponent i altres documents que acreditin la superació dels seus estudis, si són els últims crèdits pendents d'aprovar.