Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball Fi de Màster

Informació general del treball fi de màster

Els plans d’estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial de màster conclouen amb l’elaboració, presentació i defensa pública d’un Treball de Fi de Màster.

Aquest treball obligatori consisteix en un projecte integral de síntesi dels coneixements adquirits durant el màster, realitzat individualment i defensat davant un tribunal universitari.

La realització d'un TFM està regulada per la legislació vigent, les normatives acadèmiques de la universitat i de l'Escola. L'Escola publica cada curs acadèmic el calendari de TFM amb els terminis en què cal fer cada pas de procediment.

La redacció de la memòria s'ha de fer d'acord amb la plantilla que teniu disponible a l'apartat de documentació associada.

 

Modalitats

MODALITAT A
Treballs fets, presentats i defensats a l'Escola sota la direcció d'un PDI assignat a l'Escola.

MODALITAT B
Treballs fets en una empresa o institució, sota la direcció d'una persona externa amb titulació superior (nacional o estrangera). En aquest cas hi ha d'haver un PDI assignat a l'Escola que actua com a ponent.  El registre i la matrícula de TFM de modalitat B s'ha de fer sempre amb una vinculació documentada entre l'estudiant i l'empresa que pot ser a través d'un conveni de cooperació educativa o un contracte laboral vigent. La presentació i defensa es realitza a l'Escola.

MODALITAT C
Treballs fets en una altra universitat amb la que l'Escola tingui signat un conveni que prevegi la realització del TFE, dins el marc dels programes de mobilitat, sota la direcció d'un docent de la universitat estrangera en què la presentació i defensa es fa a la universitat de destí. Per poder realitzar el registre en modalitat C, cal tenir-lo aprovat en el Learning agreement
MODALITAT D
Treball de Fi d'Estudis fet a l'empresa o institució internacional, sense la supervisió d'una altra universitat. Aquest estudiants hauran d'estar sota el  marc dels programes de pràctiques en  mobilitat. La presentació i defensa es realitza a l'Escola. Per poder registrar el projecte en modalitat D, cal que prèviament tingui aprovada d'estada de mobilitat.

Enllaços relacionats

 

Calendari de tràmits

Demana

horaris SIAE

e-Secretaria

Informació del procediment per les modalitats A, B i D

Informació del procediment per la modalitat C

 

 

PROCEDIMENT PER AL TFM MODALITATS A, B i D

 

Per a més informació consulteu la documentació associada i el procediment següent.

Tema modalitats A, B i D

Els estudiants han de cercar un tema de TFM. Ho poden fer: 

 • Consultant la proposta de TFMs que fa l'Escola a la Intranet de TFG/TFM i acordant amb el membre del professorat de l'ETSEIB, prèviament, la realització d'aquest TFM.
 • Proposant el tema i contactant amb el professor de l'Escola que hagi de ser el director o directora. En cas que el TFM es desenvolupi en una empresa, caldrà consensuar-lo amb un membre del professorat de l'Escola que actuarà com a ponent.
Els estudiants que cursen un doble màster de l'Escola, poden fer un sol treball o un per a cada titulació, d'acord amb el que estableix la Memòria de dobles màsters(obriu en una finestra nova) de l'Escola per a cada itinerari de doble titulació. En el cas d'un sol TFM, aquest ha d'abastar les competències i complir la càrrega associada al TFM de cadascuna de les dues titulacions.

 

 

Registre

  •  Un cop acordat amb el/la professor/a el tema, s'ha de realitzar el registre a través de l'e-secretaria. El registre es pot fer quan restin 90 crèdits per finalitzar els estudis (en estudis de +++ crèdits)  i és imprescindible per fer la matrícula del TFM, per tant, s'ha de fer el registre abans del període de matrícula.
  • Estudiants de doble màster han de fer dos registres, un per a cada titulació.
 
Registre segons modalitat d'estudis:

Modalitat A:

Treballs fets, presentats i defensats a l'Escola sota la direcció d'un PDI assignat a l'Escola.

  • L'estudiant ha de realitat el registre a l'apartat "Projecte" de la seva e-secretaria
  • El registre l'ha de validar el director del TFM a l'e-secretaria. Mentre el registre no està validat pel director es poden fer modificacions directament per l'e-secretaria.
  • Els estudiants de doble màster han de fer dos registres, un per a cada titulació.
  • Un cop validat, qualsevol canvi l'ha de notificar el director del TFM al SIAE.

Modalitat B:

Treballs fets en una empresa, institució o centre de recerca, sota la direcció d'una persona externa amb titulació superior. En aquest cas hi ha d'haver un PDI assignat a l'Escola que actua com a ponent.

 

 • Amb conveni de cooperació educativa
 • El registre es realitza al formalitzar el conveni de cooperació educativa en modalitat "Curriculars + TFE" o "Treball fi d'estudis"
 • Consulta el procediment a l'apartat web: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/practiques
 • Un cop validat el projecte formatiu, qualsevol canvi l'ha de notificar el ponent del TFM al SIAE.
 • Sense conveni de cooperació educativa 
 • Els/les estudiants ha de comunicar pel servei d'atenció en línea DemanaUPC/ETSEIB, què volen fer el TFE en modalitat B sense conveni de cooperació educativa, adjuntant la documentació acreditativa de la vinculació amb l'empresa (contracte laboral i Informe de vida laboral SS), i especificant les dades de contacte de la persona de l'empresa que li tutoritzarà (DNI/passaport, nacionalitat si és estranger, nom i cognoms i correu electrònic de contacte) i el/la PDI de la UPC que li tutoritzarà (que farà de ponent).
 • Un cop acceptada la proposta de TFE en modalitat B, s'activarà el registre a l'apartat Projecte de la seva e-secretaria, i podrà registrar el projecte.
 • El registre l'ha de validar el/la ponent del TFM a l'e-secretaria. Mentre el registre no està validat es poden fer modificacions directament per l'e-secretaria.
 • Els/les estudiants de doble màster han de fer dos registres, un per a cada titulació.
 • Un cop validat, qualsevol canvi l'ha de notificar el/la ponent del TFM al SIAE.


Modalitat D:

Treballs fets en una empresa, institució o centre de recerca a l'estranger, sota la direcció d'una persona externa amb titulació superior En aquest cas hi ha d'haver un PDI assignat a l'Escola que actua com a ponent.

Els estudiants i estudiantes que vulguin fer el TFE en una empresa estrangera, en modalitat D, han de cercar l'empresa i fer la sol.licitud de mobilitat amb pràctiques Internacionals. Un cop tingui acceptades les pràctiques internacionals i generada l'estada de mobilitat podrà realitzar el registre a l'e-secretaria

 

 La defensa del TFE és realitzarà a l'ETSEIB, igual que les modalitats A i B.

 • Fer la sol.licitud de pràctiques internacionals d'acord amb el procediment establerts en l'apartat de tràmits acadèmics relacionats amb les pràctiques  d'aquesta web.
 • Un cop generada l'estada de mobilitat l'estudiantat podrà realitat el registre a l'apartat "Projecte" de la seva e-secretaria. Escollint la modalitat D
 • El registre l'ha de validar el tutor de la UPC del TFM a l'e-secretaria. Mentre el registre no està validat pel director es poden fer modificacions directament per l'e-secretaria.
 • Els estudiants de doble màster han de fer dos registres, un per a cada titulació.
 • Un cop validat, qualsevol canvi l'ha de notificar el director del TFM al SIAE.

 

Matrícula modalitats A, B i D

 •  El TFM es pot matricular quan a l'estudiant li resten, com a màxim, 60 ECTS per acabar el Màster (incloent els crèdits del TFM). Els crèdits corresponents als complements de formació no compten a efectes dels 60 ECTS.
 • NO es farà cap matrícula de TFM fora del termini de matrícula. Consultar calendari.
 • Estudiants que fan un doble màster de l'Escola hauran de realitzar dues matrícules de TFM, una per a cada titulació.

Matrícula Convocatòria Ordinària TFM. 

 

Modalitat A:

 • Els estudiants amb el TFM registrat i acceptat pel director o ponent, matriculen el TFM en un grup genèric. Aquesta matrícula es pot fer en el període ordinari de matrícula de cada quadrimestre o, com a màxim, en el període de modificació establert en el calendari de tràmits enviant una sol·licitud a través del servei d'atenció a l'usuari ''e-secretaria''.
Modalitat B:
 • La matricula del TFM es realitzarà, d'acord amb el procediment de pràctiques amb TFE, que pots consultar a l'apartat de pràctiques acadèmiques externes d'aquest web.

Modalitat D:

 •  La matrícula del TFE la realitzarem des del SIAE amb la matrícula de les pràctiques internacionals, sempre i quan hagis incorporat el TFM en el Training agreement i estigui registrat i validat.

Matrícula addicional TFM (Convocatòria de pròrroga)

 • Quan el dipòsit no es produeix en el quadrimestre en què s'ha matriculat el TFM, l'estudiant/a pot triar si vol fer una matrícula addicional (pròrroga) en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, d'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de màster i Màster de la UPC (en endavant NAGRAMA) del curs corresponent.
 • La matrícula addicional cal sol·licitar-la a través del servei d'atenció a l'usuari 'Demana''. En aquest cas, únicament caldrà abonar l'import dels serveis administratius. El dipòsit s'ha de fer en el termini establert en el calendari corresponent a l'addicional. (vegeu calendari). 
 • L'estudiant que no sol.licitud la matrícula addicional en el termini establerts, se li qualificarà el TFM amb un NP i podrà demanar la matrícula del Treball per l'e-secretaria, en aquest cas se li aplicarà el pagament complet del crèdits, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.
 • Si es produeix un canvi de treball, no es pot fer la matrícula addicional

Es recomana als estudiants que tinguin intenció d'accedir als màsters universitaris en el quadrimestre següent, que realitzin el dipòsit i facin la defensa dins el quadrimestre en què han fet la matrícula del TFM.

  


Estada puntual a empreses modalitat A

 • Estades puntuals (recopilació dades, visites....). Serà necessari complimentar el document per sol.licitar una estada puntual a empreses (obriu en una finestra nova). L'estudiant serà l'encarregat de la tramitació de les signatures externes i lliurar-ho a Gestió Acadèmica.

 

Dipòsit i validació modalitats A, B i D 

 • El dipòsit del TFM el fa l'estudiant en format digital a la Intranet de TFG/TFM. El dipòsit digital facilita la gestió als usuaris i permet la gestió documental en suport electrònic dels treballs presentats, en garanteix l'arxiu i custòdia així com la conservació permanent.
 • El dipòsit l'ha de fer l'estudiant a la Intranet de TFG/TFM en el termini establert en el calendari del TFM. Un cop acabat el termini, no s'admetrà cap lliurament. Posteriorment, el director/ponent ha de fer la revisió i validació. Pots consultar el procediment per fer el dipòsit digital a l'apartat web de tràmits acadèmics relacionats amb el TFM
 • El TFM s'ha de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l'autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l'obra.
 • En el cas de treballs no publicats en obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, s'ha de garantir l'accés a la seva consulta amb finalitats d'investigació i estudi, respectant les parts protegides i els terminis de confidencialitat.
 • Per autoritzar o no la publicació del TFM, l'estudiant ha d'emplenar el formulari d'autorització que hi ha a la Intranet de TFG/TFM abans de dipositar digitalment el TFM.

 • El tutor ha d'emplenar el document de confidencialitat del treball que hi a la Intranet de TFG/TFM. L'estudiant pot sol.licitar la confidencialitat del treball al professor responsables de la direcció del TFE. Aquesta sol.licitud ha d'incloure una data de finalització (amb un període màxim de 5 anys) i documentació que justifiqui la confidencialitat, com per exemple, l'acord de confidencialitat entre l'empresa i la UPC.

 • Els treballs que no es dipositin en les dates indicades en el calendari, es podrà dipositar a la convocatòria addicional (pròrroga), sempre i quant l'estudiant faci la sol.licitud corresponent en el període establert en el calendari de treball fi de màster o màster, en cas contrari el treball serà qualificat amb un NP.

 

 

Tribunal modalitats A, B i D

 • La designació dels tribunals per a les defenses i avaluacions dels TFM de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, els estableix la sotsdirecció de l'Escola responsable dels TFM.
 • Una vegada validat el TFM, des de la Intranet de TFG/TFM s'enviarà el nomenament a l'estudiant i a tots els membres del tribunal. El president del tribunal com a encarregat d'organitzar la defensa haurà de comunicar a la resta de membres la data, hora i lloc de la defensa proposada i en cas de falta d'acord, en podrà proposar una altre. Una vegada establerta la data, lloc i hora de la defensa el president ho comunica directament a l'estudiant.
 • El tribunal estarà format per tres membres del professorat de l'Escola. Dos d'aquests tres membres seran professorat vinculat al departament del director/ponent del TFM (en els màsters universitaris en Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria de l'Energia, Enginyeria Nuclear i Enginyeria en Automoció un d'ells serà el mateix director/ponent) i un d'ells actuarà com a president del tribunal. L'altre membre no estarà vinculat al mateix departament.
 • En el cas de dobles titulacions de l'Escola en què es recull la possibilitat de realitzar un sol treball amb la càrrega docent (crèdits) de la suma dels treballs de les dues titulacions, el tribunal ha d'estar format per personal docent d'ambdues titulacions.
 • A banda del tribunal, es nomenaran dos membres suplents, un dels quals serà del mateix departament que el director o ponent i el segon estarà vinculat a un altre departament.
 • Aquest tribunal es mantindrà amb independència de la convocatòria en la qual es defensa, sempre que aquesta situació sigui possible.

 

 

Defensa Modalitat A, B i D

 • L'avaluació del TFM es realitza mitjançant un acte públic de presentació oral i defensa del treball presidit per un tribunal avaluador. Consta de dues fases:
  • Exposició d'un resum del contingut del TFM, que dura orientativament 25 minuts (el temps el fixa el president del tribunal i el fa saber prèviament).

  • Defensa, per part de l'estudiant, respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents.
 • En el cas que el TFM contingui aspectes que afectin la confidencialitat i/o propietat intel·lectual o industrial, el tribunal ha d'arbitrar els mecanismes necessaris per preservar-la. Aquests mecanismes poden afectar la defensa pública i, en tot cas, suposaran la signatura d'un compromís de confidencialitat per part dels membres del tribunal. El document de compromís de confidencialitat està disponible, pels membres del tribunal, a la intranet de Treballs de Fi d'Estudis i caldrà lliurar-los emplenats i signats al SIAE, juntament amb l'acta d'avaluació del TFM.
 • En el cas de dobles màsters de l'Escola en què es realitzi un sol treball, la defensa ha de donar resposta a la càrrega i avaluació de les competències d'ambdues titulacions.
 • En el cas que amb el TFM s'hagi d'acreditar la competència genèrica de la 3a llengua cal que la memòria i la defensa del TFM es facin en una tercera llengua .
 • Els TFM realitzats en règim de mobilitat es defensaran en la universitat de destí seguint les seves normes referides a la direcció i presentació (vegeu apartat TFM modalitat C).
 • L'Escola facilita els mitjans audiovisuals de què disposa. La sol·licitud, comprovació de bon funcionament i utilització d'aquests és responsabilitat de l'estudiant. El servei de consergeria és qui gestiona les sol·licituds d'ús d'aquests mitjans.
 • En cap cas l'estudiant pot realitzar la seva presentació oral de defensa del TFM a distància (videoconferència, Skype...). Excepcionalment en casos de força major la defensa en podrà realitzar de manera no presencial prèvia autourizació de la direcció del centre.

 

 

Qualificació modalitats A, B i D

 • Un cop finalitzada la presentació i defensa del TFM, el tribunal delibera en sessió tancada i després comunica públicament la qualificació.
 • Cada membre del tribunal avalua el TFM i la presentació i defensa, d'acord amb els criteris especificats en les pautes d'Avaluació del TFM.
 • En el cas de dobles titulacions de màster de l'Escola, el tribunal ha d'avaluar d'acord amb la càrrega i competències d'ambdues titulacions.
 • L'acord sobre la qualificació es pot prendre per unanimitat o per majoria simple.
 • Les qualificacions s'inclouen a l'acta d'avaluació. 
 • La qualificació dels TFM pot ser:
  • Si el TFM és aprovat, s'inclou la qualificació a l'acta que el president del tribunal farà arribar al SIAE
  • Si el TFM obté una qualificació de suspens, el president ho indicarà a l'acta que farà arribar al SIAE amb la notificació escrita dels comentaris que cregui oportuns.
   L'estudiant/a haurà de fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant. La matrícula ordinària implica el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.
  • Els TFM dels estudiants que no es presentin a la defensa es qualifiquen amb un "NO PRESENTAT" NP. En aquest cas, l'estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional (pròrroga) en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, d'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de màster i Màster de la UPC del curs corresponent.

   Els terminis de lliurament i defensa seran els que s'estableixen al calendari de TFM i en funció del tipus de matriculació realitzada.

   Si es produeix un canvi de TFM, no es pot fer la matrícula addicional.
 • Pel que fa a les qualificacions, cal tenir present el que estableix la NAGRAMA en relació a les matrícules d'honor:
  • En el cas del TFM, el tribunal proposa la menció de matrícula d'honor. En el cas de les pràctiques externes, el professor tutor o professora tutora en fa la proposta. Amb posterioritat a aquesta proposta, el centre arbitra de quina manera s'han d'adjudicar les matrícules d'honor definitives, sense superar el 5% dels estudiants matriculats i tenint en compte, en tots els casos, criteris objectius.
  • Si amb les matrícules d'honor concedides a estudiants que han fet una matrícula ordinària s'arriba al 5 %, no es pot concedir cap matrícula d'honor més als estudiants que es van acollir a la convocatòria addicional del TFM o de les pràctiques externes.
 • A partir de la signatura de l'acta de defensa del TFM, si l'estudiant ha superat tots els crèdits establerts al pla d'estudis,  l'expedient de l'estudiant es tanca en el termini d'una setmana aproximadament. Seguidament,  l'estudiant pot sol·licitar el títol corresponent i altres documents que acreditin la superació dels seus estudis, si són els darrers crèdits pendents d'aprovar.

 

PROCEDIMENT PER AL TFM MODALITAT C

 

Tema modalitat C

 • Els estudiants i estudiantes que tenen concedida una estada de mobilitat SICUE que prevegi la realització del TFM (modalitat C), han de cercar un tutor/a la universitat de destinació abans de realitzar l'estada i acordar amb aquest professor/a el tema del TFM, atès el procediment i requeriments de la universitat de destí, i la possible confidencialitat d'aquest treball amb vista a la posterior autorització de publicació en accés obert al dipòsit de treballs acadèmics de la UPC.

 

Matrícula modalitat C

 • Ateses les característiques i calendari de les estades de mobilitat i la necessitat de fer el registre del TFM per poder fer la matrícula ordinària, l'Oficina de Relacions Internacionals de l'Escola, fa un registre provisional del TFM provisional sota el nom "pendent".
 • Un cop fet aquest registre l'estudiant ha de fer la matrícula ordinària a través de l'e-secretaria en el dia i hora establerts, conjuntament amb la "borsa de crèdits", si escau.

 

 

Registre modalitat C

 • Un cop el títol del TFM sigui definitiu (com a màxim 2 mesos després de l'inici de l'estada de mobilitat), l'estudiant pot incorporar el nom del TFM al registre a través de l'e-secretaria – Projectes, completant els apartats de "Títol del treball" i "Descripció". A l'apartat "Observacions" l'estudiant ha de posar el nom complert del tutor/a o director/a del projecte a la universitat de destí. A l'apartat "Membres del Tribunal" cal seleccionar el departament d'Enginyeria Química i afegir com a director al professor Juan Jesús Perez, sotsdirector d'Internacionalització, que actua com a director en aquesta modalitat de TFM.

 

 

Defensa i avaluació modalitat C

 • Els TFM realitzats en règim de mobilitat es defensen a la universitat de destí, d'acord amb els requeriments i normativa d'aquesta pel que fa a la defensa i avaluació.
 • Els estudiants que no facin la defensa a la universitat de destí a final del quadrimestre en què tenen matriculat el TFM a l'Escola, es considerarà que van a la matrícula addicional pròrroga). En aquest cas, l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions, farà la matrícula addicional (pròrroga).

 

 

Dipòsit modalitat C

 • Un cop defensat i avaluat el TFM a la universitats de destinació, l'estudiant ha dipositar una còpia a l'aplicació Intranet de TFG/TFM de l'Escola.
  El TFM s'ha de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l'autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l'obra.
 • En el cas de treballs no publicats en obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, s'ha de garantir l'accés a la seva consulta amb finalitats d'investigació i estudi, respectant les parts protegides i els terminis de confidencialitat.
 • Per autoritzar la publicació i/o confidencialitat del treball realitzat, s'ha d'emplenar el formulari d'autorització a la publicació que hi ha a la Intranet de TFG/TFM de l'Escola, abans de dipositar digitalment el TFM.

 

 

Qualificació modalitat C

 • Un cop l'estudiant ha let el dipòsit del TFM a la Intranet de TFG/TFM, la universitat de destinació ha tramès a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions la certificació acadèmica oficial amb la nota del TFM i l'estudiant ha lliurat tota la documentació de l'estada de mobilitat, el director del TFM a l'Escola inicia el procediment de revisió, validació i avaluació del TFM que es recull en l'acta d'avaluació del TFM.
 • L'estat de la documentació de l'estada de mobilitat es pot consultar a l'e-secretaria "Mobilitat"-"Estada de Mobilitat"-"Documentació".
 • Si el TFM obté una qualificació de suspens, l'estudiant haurà de fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant, tant dels crèdits corresponents al TFM com dels crèdits corresponents a l'ampliació, atesa la càrrega lectiva del TFM a les universitats estrangeres. La matricula ordinària i la de l'ampliació impliquen el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.