Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació Estudiantat mobilitat grau

 

 

Informació per a la matrícula dels estudiants que fan una estada de mobilitat 

 

 

Calendari de matrícula

Qui On  Quan
Estudiants de Grau

Nova e-Secretaria

6 i 7 de febrer de 2020

 

 

Informació específica per a la matrícula de mobilitat:

 

Modalitat de crèdits:

 • Els estudiants que realitzen una estada de mobilitat estudis, a través dels programes d'intercanvi de l'Escola, cal que matriculin una borsa de crèdits dels quals l’estudiant sol·licitarà el reconeixement (d'acord amb el learning agreement aprovat). 
 • Aquesta borsa de crèdits correspon a la totalitat o a una part dels crèdits que cursarà a la universitat de destí.

Doble titulació: 

 • Els estudiants de doble titulació matricularan una borsa de crèdits relativa a les assignatures de les quals se sol·licitarà el reconeixement (d'acord amb el learning agreement aprovat). 
 • El total de crèdits que restin pendents a l’expedient de l’estudiant es repartiran en cada quadrimestre en què l’estudiant està de mobilitat, d'acord amb l'itinerari i durada prevista en el conveni de doble titulació, tenint en compte els requeriments del programa Erasmus+ i del què s'indica en cada cas en la guia de la mobilitat del curs acadèmic.

Assignatures suspeses  

 • Amb caràcter excepcional els estudiants que tinguin alguna assignatura suspesa i la vulguin tornar a cursar durant l'estada de mobilitat, cal que sol·licitin la matrícula ordinària d'aquesta assignatura, prèviament a la data en què tinguin assignada la matrícula.
  És molt important que, abans de prendre aquesta decisió de matricular aquestes assignatures suspeses, l'estudiant consulti a la guia docent de l'assignatura d'aquell quadrimestre la dedicació total de l'assignatura, el sistema de qualificació emprat i les normes de realització de les activitats, atès que, en moltes assignatures, es realitzen activitats a l'aula que requereixen la presencialitat i la participació de l'estudiant i, fins i tot, és té en compte l'assistència i participació en el sistema de qualificació de l'assignatura.
  L'estudiant haurà de fer les proves de l'avaluació ordinària i la reavaluació en les dates i hores establertes en els calendaris d'exàmens i reavaluació de l'Escola. En cap cas, el fet d'estar fent una estada de mobilitat comportarà un canvi en la data de les proves d'avaluació.
 • Aquesta sol·licitud s'ha de fer per l'e-Secretaria

Reavaluacions

 • Els estudiants que vulguin matricular alguna assignatura cursada i suspesa a l'ETSEIB durant el quadrimestre de tardor per a realitzar la reavaluació al juliol, cal què ho sol·licitin prèviament a la data en que s’hagin de matricular del quadrimestre de primavera. És molt important que, abans de prendre aquesta decisió de fer la matrícula de reavaluació, l'estudiant consulti a la guia docent de l'assignatura d'aquell quadrimestre la dedicació total de l'assignatura, el sistema de qualificació emprat, quina part de l'assignatura inclou l'examen de reavaluació,  les normes de realització de les activitats, atès que, en moltes assignatures, es realitzen activitats a l'aula que requereixen la presencialitat i la participació de l'estudiant i, fins i tot, és té en compte l'assistència i participació en el sistema de qualificació de l'assignatura.
  L'estudiant haurà de fer la prova de reavaluació en la data i hora establerta en el calendari de reavaluacions de l'Escola. En cap cas, el fet d'estar fent una estada de mobilitat comportarà un canvi en la data de la prova de reavaluació.
 • Aquesta sol·licitud s'ha de fer per l'e-Secretaria

 

 

Automatrícula

 

 

Assegurança obligatòria

  

Tràmits amb posterioritat a la matrícula

 • En el cas que l'estudiant hagi de demanar un canvi en els crèdits matriculats en la matrícula de mobilitat ho haurà de sol·licitar per l’e-Secretaria.

  Aquestes modificacions, es faran sempre que estiguin justificades per ajustos en l'acord d'aprenentatge o learning agreement i han de ser aprovades prèviament per ambdues universitats (origen i destí).

 • El període de modificació de matrícula per motius relacionats amb la mobilitat s'inicia un cop publicada la resolució de mobilitat, durant el curs 2019-2020, son:
  • Quadrimestre de tardor: del 2/09 al 15/10
  • Quadrimestre de primavera: 10 dies a partir de la publicació de la resolució provisional i/o definitiva.  Dates orientatives del 12/02 al 15/03