Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació per a la matrícula i descomptes

 

 Tràmits

 

Documentació estudiants de Nou accés estudis de Grau

  • Si tens la nacionalitat espanyola cal que presentis l'original del DNI.  El núm. de document ja consta al nostre sistema perquè l'has d'haver utilitzat per a la preinscripció universitària.
   Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.  
  • Si la matricula la realitza una tercera persona haurà de portar  la i fotocòpia del document d'identificació de l'estudiant o estudianta. (Document no necessari si es fa l'automatricula)
  • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 
Importat Curs 2020-2021
Excepcionalment en motiu de les mesures sociosanitaries per la COVID-19, no es pot realitzar la matrícula presencialment, és farà per l'e-Secretaria
La documentació es pot fer arribar al SIAE per correu postal, o telemàticament mitjançant el Servei en línia DemanaUPC/ETSEIB

 

Documentació que cal portar segons la via d'accés

 

Via d'accés
Documentació
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat
No cal portar cap document.
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que hagin sol·licitat la credencial UNED o que hagin fet les PCE a la UNED
No cal portar cap document.
Títol universitari de qualsevol grau
No cal portar cap document.
Títol de CFGS, FP2 i assimilats
No cal portar cap document
Estudiants que han iniciat alguna vegada estudis universitaris
Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d'estudis
Accés per a més grans de 25 anys
No cal portar cap document.
Accés per a més grans de 40/45 anys
No cal portar cap document.
Importat Curs 2020-2021
Excepcionalment en motiu de les mesures sociosanitaries per la COVID-19, no es pot realitzar atenció presencial des del SIAE, sense cita prèvia .
Si abans de dia de matrícula no pots lliurar la documentació original al SIAE, ens la pots fer arribar telemàtica mitjançant el Servei en línia DemanaUPC/ETSEIB
Un cop realitzada la matrícula  podrà lliurar la documentació original al SIAE per tal de ser validada demanant cita prèvia, abans del 30 de setembre de 2020.  Si un cop passada aquesta data  l’estudiant no ha portat la documentació se li anul·larà la matrícula.

 

 

 

Documentació estudiants de Nou accés estudis de Màster

 

La documentació a aportar per formalitzar la matrícula dependrà de la institució on s'hagi obtingut el títol, és a dir, on s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari:

Importat Curs 2020-2021
Excepcionalment en motiu de les mesures sociosanitaries per la COVID-19, no es pot realitzar atenció presencial des del SIAE, sense cita prèvia .
Si abans de dia de matrícula no pots lliurar la documentació original al SIAE, ens la pots fer arribar telemàtica mitjançant el Servei en línia DemanaUPC/ETSEIB
Un cop realitzada la matrícula  podrà lliurar la documentació original al SIAE per tal de ser validada demanant cita prèvia, abans del 30 d'octubre de 2020.  Si un cop passada aquesta data  l’estudiant no ha portat la documentació se li  anul.larà la matrícula.

 

 

Titulació obtinguda en centres propis de la UPC, exceptuant els alumnes que hagin cursat estudis a la ETSEIB:

  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
  • Currículum Vitae.
  • Certificat d'anglès o acreditació d'assoliment d'aquesta llengua per l'estudiant (original i fotocòpia).
Amunt

Titulació obtinguda a l'ETSEIB

  • No cal aportar documentació identificativa
  • Certificat d'anglès o acreditació d'assoliment d'aquesta llengua per l'estudiant (original i fotocòpia), si no ens consta al teu expedient com a acreditació lliurada al SIAE per a assolir la competència en una tercera llengua dels estudis de grau de l'ETSEIB
Amunt

 

Titulació obtinguda en centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat espanyola:

  •  DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
  • Currículum Vitae
  • Títol que dona accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna (original i fotocòpia). Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
  • Certificat d'anglès nivell B2 o equivalent (original i fotocòpia). Consulteu en el següent enllaç els certificats vàlids per acreditar el nivell. http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2

En el cas dels estudiants graduats en universitats espanyoles que en el seu expedient acadèmic hi consti específicament el reconeixement d'anglès de nivell B2.2, com a mínim, no caldrà que lliurin un certificat addicional que així ho demostri.

 

Amunt

Titulació obtinguda en universitats o institucions estrangeres d'educació superior:

  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
  • Currículum Vítae.
  • Títol oficial que dona accés al màster amb la credencial d'homologació (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

Si el títol NO està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol, o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de màster en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dona accés aquest títol. Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna (original i fotocòpia). Aquest certificat ha de reflectir la nota mitjana global obtinguda per l'estudiant i el sistema de qualificacions aplicat.

 

  • Declaració oficial de notes mitjanes d'estudis universitaris cursats a l'estranger emès pel Ministeri d'Educació: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al- ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615
  • Certificat d'anglès nivell B2 o equivalent (original i fotocòpia).
  • Certificat de castellà nivell B.2 o B1 (depenent del Màster) per a estudiants procedents d'un país de parla no hispana (original i fotocòpia).

Consulteu el següent enllaç els certificats vàlids per acreditar el nivell: http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2

IMPORTANT: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la i acompanyats de la traducció oficial en anglès, castellà o català.

Més informació: http://www.upc.edu/sga/es/expedientes/LegDoc/LegalTraduccDocExtranj

 

 

Amunt

 

 

 

Documentació per justificar deduccions de l'import de la matrícula

Importat Curs 2020-2021
Excepcionalment en motiu de les mesures sociosanitaries per la COVID-19, no es pot realitzar atenció presencial des del SIAE, sense cita prèvia .
Si abans de dia de matrícula no pots lliurar la documentació original al SIAE, ens la pots fer arribar telemàtica mitjançant el Servei en línia DemanaUPC/ETSEIB
Un cop realitzada la matrícula  podrà lliurar la documentació original al SIAE per tal de ser validada demanant cita prèvia, abans del 30 de setembre de 2020.  Si un cop passada aquesta data  l’estudiant no ha portat la documentació se li modificarà l’import de la matrícula sense aplicar el descompte

 

Situació

Documentació

Ser membre de família nombrosa

.

Si ets de Catalunya has de portar

 • Original i fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
 • Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament de Benestar i Família que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.

 • Els estudiants de nou accés als estudis de grau per preinscripció universitària no cal que aportin cap documentació justificativa.


D'acord amb la normativa, el títol ha d'estar vigent a l'inici de curs acadèmic, l'1 de setembre de 2020.

 

Importat prorroga validesa FN curs 2020-2021 
A Catalunya es prorroga per un any la validesa dels títols de família nombrosa que hagin caducat o caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2020.Més informació sobre família nombrosa(obriu en una finestra nova)

Si en el moment de la matrícula autoritzes que accedim a les dades relatives al teu carnet de família nombrosa  ja no serà necessària la seva presentació en paper. Pots consultar la situació del mateix i fer l'autorització per la e-secretaria.

 

 

Si ets de fora de Catalunya has de portar l'original i la fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d'inici del curs, l'1 de setembre de 2020. Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.

 

 • Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri de Benestar del govern Andorrà.

Importat prorroga FN curs 2020-2021 
Atès que cada comunitat autònoma té un funcionament diferent pel que fa a l'extensió de la vigència del carnet, l'estudiant ha d'incloure la referència a la norma que amplia el període de validesa (o fotocòpia del document oficial).

Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat

Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.

 • Els estudiants que finalitzen el batxillerat a Catalunya a partir del curs 2019-2020, no és necessari que aportin cap documentació.

Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement

Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi.

 

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.(1)

Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.(1)

Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.(1)

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent

Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.(1)

 

 (1): Tota aquesta documentació és sensible i confidencial i no es pot fer arribar per mitjans electrònics. Per aquests casos la documentació la podeu fer arribar per correu postal prèviament a la matrícula i posterioment demana cita prèvia al SIAE per fer  la verificació de la documentació abans del 30 de setembre.