Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació per a la matrícula i descomptes

 

 Tràmits

 

Documentació estudiants de Nou accés estudis de Grau

  • Si tens la nacionalitat espanyola no cal que aportis el DNI. ja que el núm. de document ja consta al nostre sistema perquè l'has d'haver utilitzat per a la preinscripció universitària.
   Si ets estranger cal que presentis al SIAE l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.  
  • Si la matricula la realitza una tercera persona haurà de portar  la i fotocòpia del document d'identificació de l'estudiant o estudianta. (Document no necessari si es fa l'automatricula en línea)
  • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 

Documentació que cal portar segons la via d'accés

 

Via d'accés
Documentació
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat
No cal portar cap document.
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que hagin sol·licitat la credencial UNED o que hagin fet les PCE a la UNED
No cal portar cap document.
Títol universitari de qualsevol grau
No cal portar cap document.
Títol de CFGS, FP2 i assimilats
No cal portar cap document
Estudiants que han iniciat alguna vegada estudis universitaris
Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d'estudis
Accés per a més grans de 25 anys
No cal portar cap document.
Accés per a més grans de 40/45 anys
No cal portar cap document.
Importat COVID-19
Excepcionalment en motiu de les mesures sociosanitaries per la COVID-19, no es pot realitzar atenció presencial des del SIAE, sense cita prèvia .
Si abans de dia de matrícula no pots lliurar la documentació original al SIAE, ens la pots fer arribar telemàtica mitjançant el Servei en línia DemanaUPC/ETSEIB
Un cop realitzada la matrícula  podrà lliurar la documentació original al SIAE per tal de ser validada demanant cita prèvia, abans del 30 de setembre de 2021.  Si un cop passada aquesta data  l’estudiant no ha portat la documentació se li anul·larà la matrícula.

 

 

 

Documentació estudiants de Nou accés estudis de Màster

 

La documentació a aportar per formalitzar la matrícula dependrà de la institució on s'hagi obtingut el títol, és a dir, on s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari:

Importat COVID-19
Excepcionalment en motiu de les mesures sociosanitaries per la COVID-19, no es pot realitzar atenció presencial des del SIAE, sense cita prèvia .
Si abans de dia de matrícula no pots lliurar la documentació original al SIAE, ens la pots fer arribar telemàtica mitjançant el Servei en línia DemanaUPC/ETSEIB
Un cop realitzada la matrícula  podrà lliurar la documentació original al SIAE per tal de ser validada demanant cita prèvia, abans del 30 d'octubre de 2021.  Si un cop passada aquesta data  l’estudiant no ha portat la documentació se li  anul.larà la matrícula.

 

 

Titulació obtinguda en centres propis de la UPC, exceptuant els alumnes que hagin cursat estudis a la ETSEIB:

  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
  • Currículum Vitae.
  • Certificat d'anglès o acreditació d'assoliment d'aquesta llengua per l'estudiant (original i fotocòpia).
Amunt

Titulació obtinguda a l'ETSEIB

  • No cal aportar documentació identificativa
  • Certificat d'anglès o acreditació d'assoliment d'aquesta llengua per l'estudiant (original i fotocòpia), si no ens consta al teu expedient com a acreditació lliurada al SIAE per a assolir la competència en una tercera llengua dels estudis de grau de l'ETSEIB
Amunt

 

Titulació obtinguda en centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat espanyola:

  •  DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
  • Currículum Vitae
  • Títol que dona accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna (original i fotocòpia). Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
  • Certificat d'anglès nivell B2 o equivalent (original i fotocòpia). Consulteu en el següent enllaç els certificats vàlids per acreditar el nivell. http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2

En el cas dels estudiants graduats en universitats espanyoles que en el seu expedient acadèmic hi consti específicament el reconeixement d'anglès de nivell B2.2, com a mínim, no caldrà que lliurin un certificat addicional que així ho demostri.

 

Amunt

Titulació obtinguda en universitats o institucions estrangeres d'educació superior:

  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
  • Currículum Vítae.
  • Títol oficial que dona accés al màster amb la credencial d'homologació (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).

Si el títol NO està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol, o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de màster en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dona accés aquest títol. Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna (original i fotocòpia). Aquest certificat ha de reflectir la nota mitjana global obtinguda per l'estudiant i el sistema de qualificacions aplicat.

 

  • Declaració oficial de notes mitjanes d'estudis universitaris cursats a l'estranger emès pel Ministeri d'Educació: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al- ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615
  • Certificat d'anglès nivell B2 o equivalent (original i fotocòpia).
  • Certificat de castellà nivell B.2 o B1 (depenent del Màster) per a estudiants procedents d'un país de parla no hispana (original i fotocòpia).

Consulteu el següent enllaç els certificats vàlids per acreditar el nivell: http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2

IMPORTANT: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la i acompanyats de la traducció oficial en anglès, castellà o català.

Més informació: http://www.upc.edu/sga/es/expedientes/LegDoc/LegalTraduccDocExtranj

 

 

Amunt

 

 

 

Documentació per justificar deduccions de l'import de la matrícula

Importat COVID-19
Excepcionalment en motiu de les mesures sociosanitaries per la COVID-19, no es pot realitzar atenció presencial des del SIAE, sense cita prèvia .
Si abans de dia de matrícula no pots lliurar la documentació original al SIAE, ens la pots fer arribar telemàtica mitjançant el Servei en línia DemanaUPC/ETSEIB
Un cop realitzada la matrícula  podrà lliurar la documentació original al SIAE per tal de ser validada demanant cita prèvia, abans del 30 de setembre de 2021.  Si un cop passada aquesta data  l’estudiant no ha portat la documentació se li modificarà l’import de la matrícula sense aplicar el descompte

 

Situació

Documentació

Ser membre de família nombrosa

.

Si ets de Catalunya has de fer arribar al SIAE prèviament a la matrícula  presencialment al SIAE (demanant cita prèvia), bé per correu postal o bé per correu electrònic pel Servei d'atenció en línia Demana/ETSEIB

 • Fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
 • Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament de Benestar i Família que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.

 • Els estudiants de nou accés als estudis de grau per preinscripció universitària no cal que aportin cap documentació justificativa.

 

Si en el moment de la matrícula autoritzes que accedim a les dades relatives al teu carnet de família nombrosa  ja no serà necessària la seva presentació en paper. Pots consultar la situació del mateix i fer l'autorització per la e-secretaria.


Més informació sobre família nombrosa(obriu en una finestra nova)

 

Si ets de fora de Catalunya prèviament a la matrícula, l’estudiant ha de fer arribar al centre la fotocòpia del títol (no del carnet) presencialment al SIAE (demanant cita prèvia), bé per correu postal o bé per correu electrònic pel Servei d'atenció en línia Demana/ETSEIB

Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.

 

 • Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri de Benestar del govern Andorrà.

Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat

Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.

 • Els estudiants que finalitzen el batxillerat a Catalunya a partir del curs 2019-2020, no és necessari que aportin cap documentació.
 • En el cas d’estudiants de fora de Catalunya, prèviament a la matrícula, l’estudiant ha de fer arribar al centre la fotocòpia del certificat expedit pel centre de secundària, presencialment al SIAE (demanant cita prèvia), bé per correu postal o bé per correu electrònic pel Servei d'atenció en línia Demana/ETSEIB

Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement

Prèviament a la matrícula, l’estudiant ha de fer arribar al centre la fotocòpia de l’escrit de concessió del premi presencialment al SIAE (demanant cita prèvia), bé per correu postal o bé per correu electrònic pel Servei d'atenció en línia Demana/ETSEIB

 

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.(1)

Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.(1)

Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.(1)

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent

Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.(1)

 

 (1): Tota aquesta documentació és sensible i confidencial i no es pot fer arribar per mitjans electrònics. Per aquests casos la documentació l'heu de presentar  prèviament a la matrícula al SIAE demanant  cita prèvia al SIAE o per per correu postal.