Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació per la matrícula i descomptes

 Tràmits

 

Documentació estudiants de Nou accés

  • Si tens la nacionalitat espanyola cal que presentis l'original del DNI.
  • Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.
  • Si la matricula la realitza una tercera persona haurà de portar i fotocòpia de document d'identificació de l'estudiant o estudianta.
  • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 

Documentació que cal portar segons la via d'accés

 

Via d'accés
Documentació
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat
No cal portar cap document.
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que hagin sol·licitat la credencial UNED o que hagin fet les PCE a la UNED
Resguard de sol·licitud de l'acreditació + document de qualificacions (sense validesa) obtingut de la plataforma.
Títol universitari de qualsevol grau
Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.
Títol de CFGS, FP2 i assimilats
No cal portar cap document
Estudiants que han iniciat alguna vegada estudis universitaris
Trasllat d'expedient.
Accés per a més grans de 25 anys
Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
Accés per a més grans de 40/45 anys
No cal portar cap document.

 

 

Documentació per justificar deduccions de l'import de la matrícula

Situació

Documentació

Ser membre de família nombrosa

.

Si ets de Catalunya no has de portar cap documentació justificativa

Si ets de fora de Catalunya has de portar l'original i la fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d'inici del curs, l'1 de setembre de 2017. Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.

Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat

Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.

Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement

Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi.

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.

Ser estudiant d'enginyeria que vol demanar que s'apliqui la reducció de preu per canvi de nivell de coeficient d'estructura docent

Has de sol·lictar la beca Equitat.

Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.

Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent

Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles