Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement o convalidacions de crèdits cursats en ensenyaments universitaris

Informació General:

El reconeixement o convalidació de crèdits és l'acceptació per part de la UPC dels crèdits obtinguts en cursar un ensenyament universitari oficial. Les assignatures cursades a l'estranger es consideren convalidades i les cursades a l'estat espanyol es consideren reconegudes.

 

Cal tenir present:

 • La resolució del reconeixement o convalidació abasta totes les assignatures possibles de la titulació (llevat del treball de fi d'estudis).
 • Només es resolen les matèries que sol·licita l'estudiant.
 • El reconeixement es fa sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.
 • El treball de fi de grau/màster no es pot reconèixer en cap cas.
 • En els estudis de màster no es pot fer un reconeixement a partir d'assignatures d'una titulació de Grau o de primer cicle de l'ordenació dels estudis anterior.

 

Els crèdits reconeguts o convalidats es computen a efectes d'obtenir un títol oficial.

 

 

Com fer la sol·licitud de reconeixement de crèdits

Com:

Presentar el formulari de "Sol·licitud de reconeixements o convalidacions de crèdits"  amb la documentació requerida.


Documentació:

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

 • Certificat acadèmic del centre d'origen (original).

 • Pla d'estudis validat pel centre d'origen (amb segell original).

 • Programes de les assignatures, validades pel centre d'origen (amb segell original).

 • Original i fotocòpia del document d'identitat o passaport.

 

La documentació ha de ser oficial, és a dir, originals expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats. A més, cal que tinguin el segell original del centre d'origen.

 

Podeu consultar la normativa de legalització de documentació acadèmica al web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

 

Preu:

Cal abonar la taxa establerta al Decret de preus.

Podeu realitzar el pagament amb targeta de crèdit al SIAE, a l'e-Secretaria o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores amb la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers).


Període:

 

Resolució dels reconeixements o convalidacions de crèdits.

 

Resolució provisional de reconeixement de crèdits

Com:

Un cop analitzada la sol·licitud de reconeixements o convalidacions la direcció de l'ETSEIB emetrà l'informe provisional de reconeixements i convalidacions.

Període:

En els terminis establers al Calendari de tràmits acadèmics i administratius del centre, la persona interessada rebrà una comunicació amb la proposta de reconeixements o convalidacions de l'ETSEIB, que ha de ser ratificada per l'òrgan competent de la UPC.

 

Modificació de la matrícula

Com:

Un cop finalitzat el tràmit, d'acord amb l'informe provisional podreu realitzar la matrícula o la modificació de matrícula.

 1. Si la resolució s'ha emès abans de la matrícula: podreu matricular les assignatures reconegudes en realitzar l'automatrícula.
 2. Si la resolució s'emet amb posterioritat a la matrícula: podreu sol·licitar la modificació de la matrícula per tal que les assignatures reconegudes o convalidades constin a l'expedient.

 

Període:

Podreu realitzar la sol·licitud de modificació de matrícula per l'e-Secretaria en un termini màxim d'un mes des de la comunicació de la proposta de reconeixements o convalidacions del centre.

També podreu matricular les assignatures reconegudes a la data establerta de matrícula ordinària.

 

Resolució definitiva de reconeixements o convalidacions

Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera definitiva. Si hi ha alguna modificació respecte a la matrícula provisional, s'ha de revisar i modificar d'acord amb la resolució corresponent.