Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit i Defensa TFEs Modalitat C

Treball fi d'estudis

Els plans d’estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial de Grau o un títol oficial de Màster conclouen amb l’elaboració, presentació i defensa pública d’un Treball Final d'Estudis (TFE).

Aquest treball obligatori consisteix en un projecte integral de síntesi dels coneixements adquirits durant els estudis, realitzat individualment i defensat davant un tribunal universitari.

La realització d'un TFE està regulada per la legislació vigent, les normatives acadèmiques de la universitat i de l'ETSEIB. L'Escola publica cada curs acadèmic el calendari de TFE amb els terminis en què cal fer cada pas del procediment.

La redacció de la memòria s'ha de fer d'acord amb la plantilla que teniu disponible a l'apartat de documentació associada.

 

Enllaços relacionats

 

Calendari de tràmits

Demana

horaris SIAE

e-Secretaria


PROCEDIMENT PER AL TFG MODALITAT C

Per a més informació consulteu la documentació associada i el procediment següent.

 

Dipòsit i validació modalitat C 

 • El dipòsit documental del TFE el fa l'estudiant en format digital a Atenea TFE. El dipòsit digital facilita la gestió als usuaris i permet la gestió documental en suport electrònic dels treballs presentats, en garanteix l'arxiu i custòdia així com la conservació permanent.
 • El dipòsit l'ha de fer l'estudiant a Atenea TFE en el termini establert en el calendari del TFG/TFM. Un cop fet el lliurament final, el/la Director/a o ponent revisarà la documentació dipositada i validarà el dipòsit. En cas que no compleixi les condicions per validar-ho, el/la Director/a o ponent informarà a l’estudiant per tal que faci les correccions oportunes i faci un nou lliurament sempre i quan estigui dins del termini establert.
 • El TFE s'ha de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l'autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l'obra.
 • En el cas de treballs no publicats en obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, s'ha de garantir l'accés a la seva consulta amb finalitats d'investigació i estudi, respectant les parts protegides i els terminis de confidencialitat.
 • Per autoritzar o no la publicació del TFE, l'estudiant ha d'emplenar el formulari d'autorització abans de dipositar digitalment el TFE.

 • El tutor ha d'emplenar el document de confidencialitat del treball. L'estudiant pot sol·licitar la confidencialitat del treball al professor responsables de la direcció del TFE. Aquesta sol·licitud ha d'incloure una data de finalització (amb un període màxim de 5 anys) i documentació que justifiqui la confidencialitat, com per exemple, l'acord de confidencialitat entre l'empresa i la UPC.

 • Els treballs que no es dipositin en les dates indicades en el calendari, es podran dipositar a la convocatòria addicional (pròrroga), sempre i quan l'estudiant faci la sol·licitud corresponent en el periode establert en el calendari de treball fi de grau o màster, en cas contrari el treball serà qualificat amb un NP.

 • Consulta la informació sobre la Propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics presentats a la UPC.

 

Defensa Modalitat C

 • L'avaluació del TFE es realitza a la universitat / institució de destinació. 

 

Qualificació modalitat C

 • La universitat de destinació ha d'enviar el Certificat de Notes a la Oficina de Relacions Internacionals de l'ETSEIB per tal que es faci el reconeixement pertinent. 
   • La qualificació dels TFE pot ser:
   • Si el TFE és aprovat, s'introdueix el reconeixement a l'expedient.
   • Si el TFE obté una qualificació de suspens, no s'introdueix el reconeixement a l'expedient.
    L'estudiant/a haurà de fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant. La matrícula ordinària implica el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.
   • Els TFEs dels estudiants que no es presentin a la defensa es qualifiquen amb un NP (No Presentat).
 • Un cop s'introdueix el reconeixement a l'expedient, aquest es tanca en el termini d'una setmana aproximadament. Seguidament, l'estudiant pot sol·licitar el títol corresponent i altres documents que acreditin la superació dels seus estudis, si són els darrers crèdits pendents d'aprovar.