Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit i Defensa TFEs Modalitat D

Treball fi d'estudis

Els plans d’estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial de Grau o un títol oficial de Màster conclouen amb l’elaboració, presentació i defensa pública d’un Treball Final d'Estudis (TFE).

Aquest treball obligatori consisteix en un projecte integral de síntesi dels coneixements adquirits durant els estudis, realitzat individualment i defensat davant un tribunal universitari.

La realització d'un TFE està regulada per la legislació vigent, les normatives acadèmiques de la universitat i de l'ETSEIB. L'Escola publica cada curs acadèmic el calendari de TFE amb els terminis en què cal fer cada pas del procediment.

La redacció de la memòria s'ha de fer d'acord amb la plantilla que teniu disponible a l'apartat de documentació associada.

 

Enllaços relacionats

 

Calendari de tràmits

Demana

horaris SIAE

e-Secretaria


PROCEDIMENT PER AL TFG MODALITAT D

Per a més informació consulteu la documentació associada i el procediment següent.

Dipòsit i validació modalitat D 

 • El dipòsit documental del TFE el fa l'estudiant en format digital a Atenea TFE. El dipòsit digital facilita la gestió als usuaris i permet la gestió documental en suport electrònic dels treballs presentats, en garanteix l'arxiu i custòdia així com la conservació permanent.
 • El dipòsit l'ha de fer l'estudiant a Atenea TFE en el termini establert en el calendari del TFG/TFM. Un cop fet el lliurament final, el/la Director/a o ponent revisarà la documentació dipositada i validarà el dipòsit. En cas que no compleixi les condicions per validar-ho, el/la Director/a o ponent informarà a l’estudiant per tal que faci les correccions oportunes i faci un nou lliurament sempre i quan estigui dins del termini establert.
 • El TFE s'ha de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l'autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l'obra.
 • En el cas de treballs no publicats en obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, s'ha de garantir l'accés a la seva consulta amb finalitats d'investigació i estudi, respectant les parts protegides i els terminis de confidencialitat.
 • Per autoritzar o no la publicació del TFE, l'estudiant ha d'emplenar el formulari d'autorització abans de dipositar digitalment el TFE.

 • El tutor ha d'emplenar el document de confidencialitat del treball. L'estudiant pot sol·licitar la confidencialitat del treball al professor responsables de la direcció del TFE. Aquesta sol.licitud ha d'incloure una data de finalització (amb un període màxim de 5 anys) i documentació que justifiqui la confidencialitat, com per exemple, l'acord de confidencialitat entre l'empresa i la UPC.

 • Els treballs que no es dipositin en les dates indicades en el calendari, es podran dipositar a la convocatòria addicional (pròrroga), sempre i quan l'estudiant faci la sol·licitud corresponent en el periode establert en el calendari de treball fi de grau o màster, en cas contrari el treball serà qualificat amb un NP.

 • Consulta la informació sobre la Propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics presentats a la UPC.

 

Tribunal modalitat D

 • La designació dels tribunals per a les defenses i avaluacions dels TFEs de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, els estableix la sotsdirecció de l'Escola responsable dels TFEs.
 • El/la president/a del tribunal com a encarregat/da d'organitzar la defensa haurà de comunicar a la resta de membres la data, hora i lloc de la defensa proposada, i a l'estudiant.
 • El tribunal del TFE estarà format per 3 membres:

Els tribunals dels TFG estan formats per tres membres del PDI de l’Escola:

-  President o presidenta: preferiblement del mateix departament que el director o directora o el ponent.
-  Vocal 1: d’un departament diferent que el del director o directora o el ponent.

-  Vocal 2: director o directora o ponent del TFG.

Els tribunals dels TFM estan formats per tres membres del PDI de l’Escola:

-  President o presidenta: preferiblement del mateix departament que el director o directora o el ponent.
-  Vocal 1: del mateix departament que el director o directora o el ponent.

-  Vocal 2: d’un departament diferent que el del director o directora o el ponent.

 • A banda del tribunal, es nomenaran dos membres suplents, un dels quals serà del mateix departament que el director/a o ponent i el segon estarà vinculat a un altre departament.
 • Aquest tribunal es mantindrà amb independència de la convocatòria en la qual es defensa, sempre que aquesta situació sigui possible.

 

Defensa Modalitat D

 • L'avaluació del TFG es realitza mitjançant un acte públic de presentació oral i defensa del treball presidit per un tribunal avaluador. Consta de dues fases:
  • Exposició de l'estudiant d'un resum del contingut del TFE, en un temps que fixa el president o presidenta del tribunal, que l’ha de fer saber prèviament.

  • Defensa, en la qual l’estudiant respon les preguntes que el tribunal considera pertinents sobre el contingut i l’elaboració del TFE.
 • En el cas que el TFE contingui aspectes que afectin la confidencialitat i/o propietat intel·lectual o industrial, el tribunal ha d'arbitrar els mecanismes necessaris per preservar-la. Aquests mecanismes poden afectar la defensa pública i, en tot cas, suposaran la signatura d'un compromís de confidencialitat per part dels membres del tribunal.
 • En el cas que amb el TFG s'hagi d'acreditar la competència genèrica de la 3a llengua cal que la memòria i la defensa del TFG es facin en una tercera llengua.
 • L'Escola facilita els mitjans audiovisuals de què disposa. La sol·licitud, comprovació de bon funcionament i utilització d'aquests és responsabilitat de l'estudiant. El servei de consergeria és qui gestiona les sol·licituds d'ús d'aquests mitjans.
 • En cap cas l'estudiant pot realitzar la seva presentació oral de defensa del TFE a distància (videoconferència, Skype...). Excepcionalment en casos de força major la defensa en podrà realitzar de manera no presencial prèvia autourizació de la direcció del centre.

 

Qualificació modalitat D

 • Un cop finalitzada la presentació i defensa del TFE, el tribunal delibera en sessió tancada i després comunica públicament la qualificació.
 • Cada membre del tribunal avalua el TFE, la presentació i defensa, d'acord amb els criteris especificats en les pautes d'Avaluació del TFE.
 • El tribunal pot arribar a un acord per unanimitat o per mitjana aritmètica de les qualificacions dels membres del tribunal.

 • La qualificació dels TFE pot ser:
 • Si el TFE és aprovat, s'inclou la qualificació a l'acta que signaran els 3 membres del tribunal.
 • Si el TFE obté una qualificació de suspens, el/la president/a ho indicarà a l'acta que signaran els 3 membres del tribunal. amb la notificació escrita dels comentaris que cregui oportuns.
  L'estudiant/a haurà de fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant. La matrícula ordinària implica el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.
 • Els TFEs dels estudiants que no es presentin a la defensa es qualifiquen amb un NP (No Presentat).

 • Pel que fa a les qualificacions, cal tenir present el que estableix la NAGRAMA en relació a les matrícules d'honor:
 • En el cas del TFE, el tribunal proposa la menció de matrícula d'honor. En el cas de les pràctiques externes, el professor tutor o professora tutora en fa la proposta. Amb posterioritat a aquesta proposta, el centre arbitra de quina manera s'han d'adjudicar les matrícules d'honor definitives, sense superar el 5% dels estudiants matriculats i tenint en compte, en tots els casos, criteris objectius.
 • Si amb les matrícules d'honor concedides a estudiants que han fet una matrícula ordinària s'arriba al 5 %, no es pot concedir cap matrícula d'honor més als estudiants que es van acollir a la convocatòria addicional del TFE o de les pràctiques externes.
 • A partir de la data de presentació i defensa del TFE l'expedient de l'estudiant es tanca en el termini d'una setmana aproximadament. Seguidament, l'estudiant pot sol·licitar el títol corresponent i altres documents que acreditin la superació dels seus estudis, si són els darrers crèdits pendents d'aprovar.