Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació

El màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació té per objectiu formar enginyers i enginyeres de manera multidisciplinària amb un nivell de competències elevat, que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en hospitals, empreses o centres de recerca de l'àmbit de la neuroenginyeria i de la rehabilitació en salut. Es proposa que l'estudiantat adquireixi un coneixement dels fonaments teòrico-pràctics de la neuroenginyeria i la rehabilitació i de la tecnologia associada. Les matèries proporcionaran coneixements i habilitats sobre enginyeria neural, sistemes sensorials, cerebrals i musculars, tecnologia assistencial i teràpies cognitives, motores i cardiorespiratòries, entre d'altres.
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
1 any acadèmic, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 4.901€ (7.352€ per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en català, castellà o anglès, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
S'estableix com a requisit d'idioma per a accedir al màster el nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc europeu comú de referència, si bé no s'haurà de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per a poder accedir al màster.

Accés directe
El màster ha estat configurat per a estudiants que hagin realitzat un grau en enginyeria i hagin aconseguit uns coneixements, almenys bàsics, de caràcter multidisciplinari en camps com la instrumentació, l'electrònica, la mecànica, la informàtica i el control en temps discret. Per això, les titulacions que presenten el perfil d'entrada més adequat i tindrien accés directe, sense necessitat de complements de formació, en proporcionar formació obligatòria en tots els camps esmentats anteriorment són:

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria Física
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Biomèdica
D'aquesta manera, el màster se centrarà en aprofundir i aplicar aquests coneixements tècnics en el camp de la Salut i, concretament, en la Neuroenginyeria i la Rehabilitació.

Complements formatius
Per a altres titulacions diferents a les indicades amb accés directe, es contempla la possibilitat que la Comissió Acadèmica del Màster valori de manera específica i personalitzada la formació prèvia acreditada per l'estudiant i estableixi els complements de formació a cursar en cada cas, amb l'objectiu d'anivellar els coneixements i les capacitats dels candidats segons la seva titulació d'ingrés.

Aquestes titulacions previstes serien les següents:

 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria en Sistemes Electrònics
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria de Materials
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Física
 • Altres titulacions d'enginyeria o equivalents de l'anterior ordenació d'estudis.

En aquests casos, els complements de formació requerits s'estudiaran de manera específica i personalitzada per la Comissió Acadèmica del Màster, en funció de la titulació d'accés i la formació prèvia acreditada de cada estudiant.

Els complements a cursar dependran de la titulació d'origen i de l'optativitat cursada per l'estudiant, però tenint en compte el perfil d'ingrés definit, hauran d'estar vinculats a les següents matèries i rang de crèdits a criteri de la Comissió Acadèmica:

 • Enginyeria Mecànica i Materials (de 0 a 10,5 crèdits)
 • Electricitat, Electrònica i Automàtica (de 0 a 12 crèdits)
 • Electrònica Industrial (de 0 a 6 crèdits) · Senyals i Sistemes (de 0 a 4,5 crèdits)
 • I altres continguts que la Comissió consideri segons perfil d'ingrés

En qualsevol cas, no s'acceptarà l'ingrés en el Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació a aquells estudiants que, en funció de la seva titulació d'accés, requereixin més de 30 ECTS de complements de formació.

Si escau, els complements seran cursats durant el primer quadrimestre de la titulació, de les assignatures que actualment s'imparteixen en les titulacions de grau impartides en la ETSEIB, o equivalents autoritzades per la Comissió del Màster.
Places
40
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals

El títol de màster permet orientar la carrera professional cap al sector de la neuroenginyeria i la rehabilitació, ja sigui en noves o grans empreses de desenvolupament de tecnologies mèdiques, o en centres de recerca, desenvolupament i innovació. La formació ofereix un alt perfil tecnològic i permet cobrir una àmplia gama d'activitats i departaments com: enginyeria i desenvolupament de producte; disseny i validació clínica; gestió tecnològica i innovació; I+D+i; desenvolupament i innovació en productes, processos i metodologies; noves tecnologies i nous sistemes de gestió; gestió de projectes en l'àmbit; consultoria estratègica...

Àmbits de treball:
 • Hospitals o centres clínics/salut de diferents nivells que incloguin serveis de neurorehabilitació, i/o rehabilitació motora o cardíaca, i/o unitat de cures intensives o de semicrítics, entre d'altres.
 • Empreses del sector de tecnologies mèdiques que desenvolupin equips.
 • Centres Tecnològics i de Recerca vinculats a la neuroenginyeria i rehabilitació en activitats de recerca, innovació i desenvolupament.
 • Noves empreses innovadores o de base tecnològica per a la indústria de la neurorehabilitació tecnològica assistencial.
Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques:
 • Descriure els principals processos fisiopatològics de les malalties neurològiques i cardiorespiratòries causants de discapacitats.
 • Comprendre els processos de regeneració i plasticitat en el sistema nerviós.
 • Demostrar un domini avançat de les tècniques de cura i atenció del pacient per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per una discapacitat d'origen neurològic o cardiorespiratòria.
 • Identificar les exploracions i tècniques avançades que permeten el diagnòstic i la teràpia en rehabilitació. Competències a assolir per l'estudiant (català): 2/10 09/12/2019
 • Utilitzar els principis dels equips i sistemes per a la neurorehabilitació motora i cognitiva, i el monitoratge i la teràpia cardiorespiratòria.
 • Gestionar bibliografia, documentació, bases de dades i programari específics de l'enginyeria per a la rehabilitació, i també el reglament de regulació dels dispositius mèdics.
 • Analitzar i dissenyar sistemes protètics o ortètics per a l'assistència a la mobilitat de les extremitats superiors i inferiors.
 • Analitzar i dissenyar estratègies de control per a l'assistència o la rehabilitació del moviment.
 • Adquirir, segmentar, processar i interpretar els senyals bioelèctrics d'origen muscular i cerebral.
 • Dissenyar i desenvolupar sistemes de comunicació homemàquina.
 • Utilitzar els principis dels equips i desenvolupar estratègies diagnòstiques i terapèutiques de neuroestimulació, neuromodulació i neuropròtesi.
 • Aplicar les tècniques d'anàlisi i interpretar senyals i imatges biomèdiques.
 • Aplicar adequadament els principals mètodes de tractament de dades i de l'estadística.
 • Aplicar sistemes d'autoaprenentatge basats en algoritmes de classificació supervisats i no supervisats, i conèixer-ne les implicacions pràctiques en el disseny de sistemes de rehabilitació.
 • Aplicar tècniques de visió per ordinador, reconeixement de formes i fusió de dades multisensorials.
 • Aplicar tècniques avançades de processament de neuroimatges i conèixer-ne les eines d'aplicació.
 • Dissenyar i desenvolupar biomaterials per a aplicacions mèdiques, amb fins terapèutics o diagnòstics, capaços de substituir i/o regenerar els teixits vius per si mateixos o integrant-los en dispositius complexos.
 • Desenvolupar models biomecànics del sistema musculoesquelètic basats en l'antropometria del cos humà i les lleis mecàniques del moviment.
 • Analitzar aspectes cinemàtics, dinàmics i energètics del moviment humà mitjançant models musculoesquelètics i programari d'anàlisi i simulació del moviment.
 • Modelitzar matemàticament i implementar models fisiològics per a la simulació i predicció de processos subjacents a la rehabilitació i a patologies en general.
 • Comprovar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l'enginyeria de la rehabilitació.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar sistemes de la m-health en el marc regulador del mercat (UE, EUA).
 • Identificar les característiques d'un sistema de realitat augmentada o un joc seriós de rehabilitació.
 • Identificar els principis de la ludificació i dissenyar experiments de validació dels efectes que té en un sistema de rehabilitació.
 • Identificar, formular i resoldre problemes complexos en neuroenginyeria i rehabilitació.
 • Presentar i defensar un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral de neuroenginyeria i rehabilitació en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Pla d'estudis no disponible

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSessions informatives

26 de març, a les 12 h a l'Aula Capella

Sol·licita informació
He llegit i accepto les condicions d'ús i privacitat *

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.