Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula Q1 de Màster: Estudiants de nou accés

 • Convocatòria ordinària: 6 de setembre
 • Convocatòries extraordinàries: (graduats/des setembre 2016): 15, 22 i 29 de setembre
 • E-secretaria: estudiants procedents de Graus de l’ETSEIB
 • Presencial: Resta d'estudiants. Cal presentar-se el dia 6 de setembre a les 11 hores
L'ordre de matrícula i la informació relacionada està a les llistes d'admesos/es publicades el dia 30 de juny de 2016.
 • Els estudiants s'han de matricular d'un mínim de 40 ECTS anuals i d'un màxim de 60 ECTS anuals
 • Es poden sol·licitar excepcions a aquesta norma per motius laborals documentats
 • Si demanen beca caldrà que en el Q1 matriculin obligatòriament un mínim de 30 ECTS
 • Els estudiants que hagin de cursar complements de formació, caldrà que els matriculin i superin durant el primer quadrimestre del curs
La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol que dóna accés al màster universitari:
 • En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol:
  • Fotocòpia del passaport o NIE per estudiants sense nacionalitat espanyola
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé comprovant de pagament dels drets d'expedició
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades (amb qualificacions i nombre de crèdits / hores) i on s'especifiqui el sistema de qualificació
 • En universitats o institucions estrangeres d'educació superior. A més de la documentació anterior:
  • Fotocòpia del passaport o NIE per estudiants sense nacionalitat espanyola
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster
  • Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de, com a mínim, tres anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol
Important:Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la