Vés al contingut (premeu Retorn)

Mobilitat de Màster

Modalitats d'intercanvi

Hi ha una única convocatòria per any acadèmic i alguns programes tenen una convocatòria específica.

Requisits acadèmics:
 • Haver superat 1r de Màster universitari (A excepció de certes assignatures. Haver superat certs crèdits de Q3.Veure annex III la Guia de Mobilitat Internacional.
 • 50%, com a màxim, dels crèdits d'assignatures de 2n curs.
Reconeixements obtinguts:
 • Reconeixement de fins a 30 ECTS corresponents a assignatures del màster pel curs o cursos acadèmics cursats en destinació.
 • El Treball de Fi de Màster haurà de ser avaluat a l’ETSEIB tenint en compte l’avaluació a la universitat de destinació.
Ajuts:
 • Europa:
  • Erasmus+ Estudis
  • Ajut Mútua dels Enginyers - ETSEIB
 • Estats Units: sense ajuts
 • MOBINT Agaur
Requisits acadèmics:
 • Haver superat 1r de Màster universitari (A excepció de certes assignatures. Haver superat certs crèdits de Q3.Veure annex III la Guia de Mobilitat Internacional.
 • 50%, com a màxim, dels crèdits d'assignatures de 2n curs.
Reconeixements obtinguts:
 • Reconeixement de fins a 30 ECTS corresponents a assignatures del màster pel curs o cursos acadèmics cursats en destinació.
 • El Treball de Fi de Màster haurà de ser avaluat a l’ETSEIB tenint en compte l’avaluació a la universitat de destinació.
Ajuts:
 • Europa: Erasmus+ Estudis
 • MOBINT Agaur
Requisits acadèmics:
 • Estar en disposició de titular-se en el quadrimestre en el qual es marxa d’intercanvi.
Reconeixements obtinguts:
 • Com a norma general el Treball de Fi de Màster cursat a la universitat de destinació tindrà una càrrega lectiva de 30 ECTS o equivalent.
 • En cas que la càrrega lectiva del treball de la universitat de destinació sigui inferior a 30 ECTS, serà admissible el reconeixement acadèmic d’aquest, sempre i quan aquesta càrrega lectiva no sigui inferior a la càrrega del Treball de Fi de Màster en el pla d’estudis de la titulació de l’ETSEIB.
 • L’avaluació es realitzarà a la universitat de destinació segons les normes acadèmiques d’aquella universitat.
Ajuts:
 • Europa: Erasmus+ Estudis
 • Amèria Llatina: sense ajut
 • Estats Units: Beques Balsells (U. California - Irvine, U. Colorado - Boulder)
 • Japó: Jasso scolarship
 • MOBINT Agaur

Condicions

 • No es pot marxar d’intercanvi sense haver realitzat la matrícula del TFG prèviament a l’ETSEIB en el termini ordinari.
 • La validesa de la matrícula del TFG serà d’un quadrimestre. En el cas que la documentació requerida no sigui entregada abans del 30 de setembre, l’estudiant obtindrà una pròrroga automàtica fins el 31 d'octubre amb l’abonament dels preus administratius corresponents.
 • Per matricular assignatures cal fer una instància per e-secretaria abans del període de matrícula.

Procediment

Abans de fer la sol·licitud cal:
  • Llegir la Guia de Mobilitat.
  • Revisar l'oferta de places vacants 2016-2017.
  • Consultar els requisits:
   • Establerts per l’ETSEIB per cada modalitat (consultar informació detallada més amunt sobre les modalitats d'intercanvi).
   • Establerts per l’ETSEIB per cada plaça (consultar informació sobre les places d'intercanvi a e-secretaria).
   • Establerts per les universitats de destí (consultar informació al web de cada universitat).
Realitzar la sol·licituden funció del programa d'intercanvi:
  • ENEN, ERASMUS+ Estudis, Amèrica Llatina (SMILE-Magalhaes i CINDA), UPC-USA, UPC-Canadà i UPC-Món: a través de l'apartat "Tràmits per temes > Mobilitat Internacional" d'e-secretaria.
  • SICUE i UPC-Xina.
Període: en funció del programa/modalitat d'intercanvi:
  • ENEN, ERASMUS+ Estudis, Amèrica Llatina (SMILE-Magalhaes i CINDA), UPC-USA, UPC-Canadà i UPC-Món: del 13 de gener al 5 de febrer de 2016.
  • SICUE.
  • UPC-Xina.
Realitzar, si s'escau, la prova la nivell de l'idioma. El Servei de Llengües i Terminologia de la UPC organitza proves d'anglès (B2.2). Caldrà acreditar el nivell d'idioma de la plaça concedida un cop publicada la resolució de la convocatòria. No serà necessària cap acreditació en cas de constància del nivell requerit a l'expedient de l'estudiant a la UPC. Veure Taula d'equivalències d'idiomes.
La concessió de les places es farà en funció del programa/modalitat:
  • ENEN, ERASMUS+ Estudis, Amèrica Llatina (SMILE-Magalhaes i CINDA), UPC-USA, UPC-Canadà i UPC-Món: segons l'algoritme d'assignació que podeu trobar a la Guia de Mobilitat i l'acreditació de nivell d'idioma requerit.
  • SICUE i UPC-Xina: consulteu els enllaços.
La resolució inicial de places es publicarà en funció del programa d'intercanvi i segons el calendari establert:
  • ENEN, ERASMUS+ Estudis, Amèrica Llatina (SMILE-Magalhaes i CINDA), UPC-USA, UPC-Canadà i UPC-Món: es pot consultar de dues maneres:
  • SICUE i UPC-Xina: consulteu els enllaços.
Acceptació de la plaça: els estudiants han d'acceptar o bé rebutjar la plaça concedida. L'acceptació de la plaça s'ha de fer en funció dels programes d'intercanvi:
  • ENEN, ERASMUS+ Estudis, Amèrica Llatin (SMILE-Magalhaes i CINDA), UPC-USA, UPC-Canadà i UPC-Món: a través de l'apartat "Tràmits per temes > Mobilitat Internacional" d'e-Secretaria (hi podeu accedir des dels enllaços d'aquesta pàgina).
  • SICUE i UPC-Xina: consulteu els enllaços.
És important tenir present que:
  • L'acceptació vincula a l'estudiant com a candidat i implica el compromís de realització de l'intercanvi.
  • La no acceptació de la plaça es considerarà com un rebuig de la mateixa.
Si la plaça concedida no és d'interès per l'estudiant, aquest pot presentar una instància per a realitzar al·legacions a través de e-secretaria en funció dels períodes establerts. Per més informació consulteu el calendari.

Sol·licitud de vacants pels programes d'intercanvi: ENEN, ERASMUS+ Estudis, Amèrica Llatina (SMILE-Magalhaes i CINDA), UPC-USA, UPC-Canadà i UPC-Món. S'ha de fer a través d'una instància per e-secretaria en els terminis definits.

Després de la concessió de vacants pels programes d'intercanvi ENEN, ERASMUS+ Estudis, Amèrica Llatina (SMILE-Magalhaes i CINDA), UPC-USA, UPC-Canadà i UPC-Món, es publicarà la resolució definitiva.

 

Els estudiants amb plaça concedida i acceptada seran convocats per correu electrònic per assistir a una sessió informativa. Descarrega't la presentació per a la preparació de l'intercanvi (inici setembre 2016). L'estudiant haurà de realitzar la preinscripció d'estudiant d'intercanvi de la universitat de destí així com, si s'escau, fer arribar tota la documentació requerida a l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat de destí en fixat per aquesta. Caldrà entregar a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions de l'ETSEIB:
 • Formulari de l'ETSEIB: s'ha de recollir a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions.
 • Acord d'aprenentatge (Learning Agreement): Erasmus+ o resta de programes. Recull el contingut acadèmic del que serà reconegut al tornar de l'intercanvi.
 • La proposta de les assignatures de la universitat de destí i la recerca del tema o del tutor del TFG/TFM correspon a l'estudiant candidat amb la validació del sotsdirector de Relacions Internacionals.
L'estudiant ha realitzar els tràmits necessaris amb la universitat de destí i notificar la seva admissió a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions abans del:
 • 15 de juny (Mobilitats que comencin al setembre).
 • 15 de desembre (Mobilitats que comencin al febrer).
L'estudiant ha d'estar en possessió dels requisits acadèmics a la conclusió del quadrimestre anterior al de l’intercanvi segons la modalitat de l'intercanvi. La revisió dels requisits acadèmics es realitzarà després de l'avaluació curricular de cada semestre. L'estudiant s'ha de matricular quadrimestralment en règim de mobilitat en el calendari ordinari per e-secretaria.
 • Assignatures: Es matricularà la suma de crèdits total de les assignatures que seran reconeguts a la conclusió de l'intercanvi.
 • TFM: Correspon a la "Modalitat C-Mobilitat Universitat". Aquesta matricula implica el posterior registre del projecte.
Els estudiants en règim de mobilitat han de disposar d'una cobertura d’assegurances durant l'intercanvi abans de marxar.
 • Mobilitat a Europa (Excepte Turquia): Targeta sanitària Europea i Assegurança d’assistència en viatge (a contractar amb una companyia asseguradora).
 • Mobilitat fora d'Europa: Assegurança d’assistència en viatge amb despeses mèdiques (a contractar amb una companyia asseguradora).
Les principals cobertures de l'assegurança han de ser: transport o repatriació de malalts, ferits o difunts; tornada anticipada de l’assegurat i responsabilitat civil. L'estudiant ha de signar i recollir la documentació de mobilitat a l'ETSEIB. Aquests documents certifiquen que l'estudiant està vinculat a un programa de mobilitat, i estableix els ajuts de mobilitat vinculats a la UPC. Consulteu la informació del Servei de Gestió Acadèmica.
L'estudiant ha de comunicar a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions de l'ETSEIB qualsevol incidència o canvi rellevant durant l'intercanvi.

 

Acord d'aprenentatge (learning agreement): l'estudiant ha d'enviar una còpia escanejada signada i segellada pel coordinador de Relacions Internacionals de la universitat de destí per e-mail com a màxim 2 mesos després d'iniciat l'intercanvi. Si l'estudiant vol fer canvis en l'acord d'aprenentatge:
 • els ha de comunicar al sots-director de Relacions Internacionals de l'ETSEIB per a la seva aprovació.
 • cal enviar a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions de l'ETSEIB la còpia escanejada del full dels canvis.
L'estudiant ha de lliurar l'acord d'estudis original a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions de l'ETSEIB quan finalitzi l'intercanvi per tal de poder fer el reconeixement.

 

Registre del TFM: llegir apartat 'Projectes, treballs i tesis'. s'ha d'emplenar l'apartat 'Projectes, treballs i tesis' d'e-secretaria tot emplenant el títol i la descripció del projecte que haurà de ser aprovat pel sots-director d'Internacionalització. El registre caldrà ser emplenat, com a màxim, 2 mesos després d'iniciat l'intercanvi.

 

Formulari d'autorització a la publicació del TFM (català o anglès): llegir l'apartat 'Projectes, treballs i tesis d'e-secretaria.

 

Certificat d’incorporació: l’estudiantat que tingui associat a la seva mobilitat un ajut econòmic Santader Iberoamèrica o Santander Xina, haurà d’enviar per correu postal a l’Oficina de Relacions Internacionals i Admissions de l’ETSEIB el certificat d’incorporació. Aquest certificat és imprescindible per tal que el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) activi els ajuts econòmics a la mobilitat. Més informació al web del SGA: Santander Iberoamèrica , Santander Xina.
A la finalització de l'intercanvi, l'estudiant ha de tramitar el reconeixement del contingut acadèmic i el certificat d'estada, si s'escau, de la manera següent:

 

Reconeixement del contingut acadèmic:
  • Assignatures: el reconeixement es realitzarà mitjançant la mitjana ponderada de les assignatures cursades en destí. La nota resultant s’aplicarà a totes les assignatures matriculades a l’ETSEIB.
   • Documentació que cal que aporti l'estudiant:
    • Acord d'aprenentatge (learning agreement) signat per les dues universitats implicades.
   • Documentació que cal que enviï la universitat de destinació:
    • Certificat de notes amb el nom de les assignatures, nota i crèdits locals o ECTS.

 

  • TFM: el reconeixement no es podrà efectuar fins que no estiguin superats tots els crèdits troncals, obligatoris, optatius i de lliure elecció de la titulació. La nota màxima que es pot reconèixer per un projecte d’intercanvi és un 9,5.
   • Documentació que cal que aporti l'estudiant:
    • Acord d'aprenentatge (learning agreement) signat per les dues universitats implicades.
    • Formulari d'autorització a la publicació del TFM/TFG (català o anglès. Només necessari en cas que el projecte tingui un requeriment especial de publicació o confidencialitat).
    • TFM: Memòria del projecte enquadernat en format paper. Pot estar en el format i l'idioma de presentació de la universitat de destí. A més, s'ha d'adjuntar a la seva contraportada el CD amb el contingut de la memòria en format pdf, amb l'etiqueta oficial.
   • Documentació que cal que enviï la universitat de destinació:
    • Certificat original de notes. Ha de contenir nota i crèdits locals o ECTS (30 ECTS= més de 540 hores de dedicació)
  • Crèdits optatius per mobilitat internacional (Estudis de grau): S'atorgaran 3 crèdits per curs superat en règim de mobilitat internacional d'estudis.
  • Validesa de la matrícula:
   • Quadrimestre de tardor: 29 de febrer de 2016
   • Pròrroga: 29 d'abril de 2016
   • Quadrimestre de primavera: 30 de setembre de 2016
   • Pròrroga: 31 d'octubre de 2016
 • Cal tenir present que:
 • L'estudiant és el responsable de portar tota la documentació requerida a l'Oficina de Relacions Internacionals i Admissions.
 • Si l'ORIA no disposa de les notes de l'estudiant abans d'aquesta data, no es faran els reconeixements i la matrícula caducarà.
 • El reconeixement del contingut acadèmic correspon al sots-director de l'ORIA.

Justificació de l'estada:

  Tot estudiant que realitzi una estada de mobilitat, vinculada o no a un ajut econòmic, ha de presentar també la documentació necessària per justificar la seva estada:
  • Estudiants Erasmus:
   • En arribar a la universitat destí s'ha de fer arribar, ja sigui per mail o per correu postal, a la Oficina de Relacions Internacionals i Admissions el certificat d'incorporació.
   • En finalitzar l'estada s'ha de fer arribar a la Oficina de Relacions Internacionals i Admissions el certificat d'estada. Aquest és imprescindible que sigui original (no vàlides còpies ni escanejats per mail).
   • Trobareu la plantilla d'aquests dos documents a e-secretaria, a l'apartat Estada de Mobilitat.
  • Estudiants d'altres modalitats:
   • En finalitzar l'estada s'ha de fer arribar a la Oficina de Relacions Internacionals i Admissions el certificat d'estada. Aquest és imprescindible que sigui original (no vàlides còpies ni escanejats per mail).
   • Aquesta documentació és imprescindible per tal que el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) tanqui les estades i en el cas que correspongui tramiti els ajuts econòmics a la mobilitat. Més informació al web del SGA: Erasmus estudis, Santander Iberoamèrica, Santander Xina.

Documentació/informació associada