Vés al contingut (premeu Retorn)

Política i Objectius de Qualitat

L’ETSEIB ha desenvolupat la seva Política de Qualitat en el marc del Sistema de garantia intern i de qualitat (SGIQ) de la UPC. El director/a amb el suport del seu equip de direcció és el responsable de la definició de la Política de Qualitat del centre, que es presenta a la Junta d’Escola per a la seva aprovació.

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), alineada amb els valors, la missió i la visió de la Universitat Politècnica de Catalunya, manifesta el seu compromís envers el foment de la qualitat i la millora contínua per donar servei a l’ensenyament superior mitjançant la docència, la recerca, l’estudi, la projecció cultural i universitària, els processos de gestió i els serveis que sustenten les activitats que s’hi realitzen.

Introduir la perspectiva de qualitat a totes les activitats de l’Escola implica definir objectius relacionats amb l’excel·lència en: la docència, l’aprenentatge de l’estudiantat, la gestió de la institució, la recerca, la transferència de tecnologia i la internacionalització. Així mateix, s’han d’incloure objectius relacionats amb la responsabilitat social i la formació integral de l’estudiantat.

L’ETSEIB marca, entre els seus objectius principals i entre els seus principis d’actuació, la consolidació de la cultura de qualitat del centre i es compromet a implementar els processos descrits en el seu sistema de garantia intern i de qualitat (SGIQ), que fixa els procediments i accions necessàries per garantir la qualitat de les titulacions impartides. Els procediments i les accions definides al SGIQ tenen com a agents l’estudiantat, el PDI, el PAS, els titulats i la societat en general que és qui marcarà la demanda professional i la continuïtat del centre.

Els objectius que s’han marcat per desenvolupar la Política de Qualitat del centre són els següents:

  • Promoure i proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència i cap a la internacionalització, avalada per acreditacions i certificacions externes, que garanteixi una oferta acadèmica d’acord amb les expectatives i necessitats de l’estudiantat i de la societat en general.
  • Proporcionar el suport adequat al professorat, i al personal d’administració i serveis, per tal que puguin exercir les seves funcions satisfactòriament.
  • Promoure l’activitat de recerca, gestió i transferència de coneixement entre el personal de l’ETSEIB per tal que reverteixi en una actualització de la tasca acadèmica d’acord amb l’evolució de les disciplines i la recerca més avançada.
  • Aconseguir un compromís de millora contínua en totes les missions de l’Escola, i proposar i dur a terme totes les accions correctives i preventives que puguin ser necessàries amb la implicació de tots els agents que intervenen.
  • Assegurar els principis ètics de la UPC fomentant la definició, difusió i utilització de bones pràctiques en tots els àmbits d’actuació de l’ETSEIB.
  • Assegurar la transparència de l’ETSEIB en totes les seves accions així com la rendició de comptes, donant accés a la informació rellevant sobre la presa de decisions i fomentant la participació i el diàleg constructiu de tots els col·lectius en la definició i assoliment dels objectius de l’Escola.
  • Assegurar que la política de qualitat sigui coneguda, entesa i compartida per tots els grups d’interès vinculats a l’Escola.
  • Assegurar que el SGIQ es mantingui vigent i sigui revisat i actualitzat de forma periòdica.
  • Refermar el compromís de l’ETSEIB amb la industria, les institucions i les organitzacions.

L'equip de direcció de l'ETSEIB, conscient de la importància que tenen els processos de qualitat en la formació de l'estudiantat de l'Escola, posa en coneixement de tot el personal del centre (estudiantat, PDI, PAS) aquesta política de qualitat i es responsabilitza d'aplicar-la dedicant-hi els recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre tenint en compte les competències que li són pròpies.


Dr. Enric Fossas Clotet

Director de l'ETSEIB

20 de juliol del 2023