Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents GTIAE

Preguntes freqüents del "Bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economic Analysis"

Accés als estudis:

Es tracta d’un grau públic que té com a vies d’accés totes les vies habituals de preinscripció universitària (https://www.upc.edu/ca/graus/acces-i-admissio/vies-dacces)
Per a la ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya, s'estableix un coeficient de 0,2 a les assignatures de Matemàtiques, Física i Química. No s’estableix cap matèria amb coeficient de ponderació de 0,1.
L’oferta de places de nou ingrés fixada per al curs 2023-2024 és de 50 places. Aquesta oferta és la mateixa que hi va haver als cursos anteriors (2022-2023, 2021-2022, 2020-2021 i 2019-2020) i va suposar un increment respecte al nombre que estava fixat al curs 2018-2019 (40 places).
La impartició del grau es realitza íntegrament en anglès. Per aquest motiu és imprescindible un bon domini de la llengua anglesa per tal de seguir els estudis amb normalitat des del primer dia, malgrat que no es demana cap certificació de nivell d’idiomes a l’inici.

D’altra banda, és important tenir en compte que les universitats i centres internacionals sí que demanen certificats d’idiomes en el moment de demanar places per a estades de mobilitat acadèmica. Per tant, es recomana seguir els canals habituals per poder acreditar el coneixement d’idiomes.
Per a l'accés als estudis només es te en compte allò que preveuen les vies habituals d'accés de preinscripció universitària, sense altres proves complementàries.

A la primera assignació de places de preinscripció universitària dels anys 2022, 2021, 2020 i 2019, per als que l’oferta estava fixada en 50 places, la nota de tall de l'accés es va situar en un 12.504, 12, 548, un 12, 526 i un 12,024/14 respectivament.

A la primera assignació de places de preinscripció universitària de l'any 2018 per al curs 2018-2019, per a la que l’oferta estava fixada en 40 places, la nota de tall de l'accés es va situar en un 12,102/14.

Sí que és possible fer un canvi d’un altre grau a aquest, si bé les places d’accés per aquesta via són molt limitades i cal comprovar que es compleixin els requisits específics fixats.
Per iniciar aquest procediment, cal començar fent una sol·licitud d'estudi previ de reconeixements de crèdits a la secretaria de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Per més informació, vegeu: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/tramits/tramits-relacionats-amb-lacces/acces-grau-per-canvi-estudis

Docència, capacitació i currículum:

Es tracta d’un únic grau universitari, valorat favorablement per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de la Generalitat de Catalunya) i en procés d’inscripció al RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El títol oficial porta per denominació “Graduado o Graduada en Tecnologías Industriales y Análisis Económico”.
El grau combina els coneixements de les matèries bàsiques d’enginyeria (Física, Química, Informàtica, Expressió gràfica, Mecànica, Electricitat, electrònica i automàtica, Organització de la Producció, Tecnologies mediambientals i sostenibilitat i Projectes) amb assignatures amb continguts que constitueixen els fonaments d’economia (Microeconomia, Macroeconomia, Econometria i Teoria de Jocs). També cobreix un tronc comú d’assignatures relacionades amb les Matemàtiques i l’Estadística.
Es tracta d’uns estudis de grau amb una càrrega de 240 ECTS distribuïts en una durada de quatre anys.
El grau de 4 anys de durada permet l'accés sense complements de formació al Màster Universitari en Enginyeria Industrial (que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Industrial) i també proporciona la preparació per seguir estudis superiors d'Economia.
El grau s’imparteix íntegrament en anglès.
El pla d'estudis s’ha desplegat any a any. Així, al setembre de 2018 es va iniciar la docència de les assignatures de la UPC del primer quadrimestre i la primavera de 2022 va acabar de desplegar la totalitat de les assignatures del grau.
No, el grau és a temps complet i es pressuposa que durant els períodes de docència els estudiants es dediquen exclusivament al mateix.

Funcionament dels estudis:

Els crèdits corresponents a la UPC s'imparteixen a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), situada al Campus de Sud de Barcelona. Els crèdits corresponents a la UPF s’imparteixen a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, situada al Campus de la Ciutadella. Els horaris estan dissenyats per evitar que coincideixin classes o exàmens del mateix curs el mateix dia a tots dos centres (veure preguntes sobre horaris).
La matrícula es realitza a la UPC, que és la universitat coordinadora del grau i per tant la que s’ocupa de la gestió i custòdia dels expedients acadèmics.
Per a les assignatures amb docència a la UPC, se segueix l’estructura clàssica quadrimestral dels estudis de grau (docència durant 15 setmanes, exàmens durant el mes posterior). Per a les assignatures impartides per la UPF només hi ha docència als trimestres primer i tercer del calendari acadèmic (docència durant 11 setmanes, exàmens durant les dues setmanes posteriors).
En els períodes en els quals hi ha docència a les dues universitats, els horaris estaran configurats per evitar que en un sol dia s’hagi d’assistir als dos campus (Campus Sud o Ciutadella). També es fa el possible per intentar que es pugui participar en la vida universitària, de manera que els dimecres siguin dies a la UPF (per poder gaudir de l’aula de cultura) i els dijous siguin dies a la UPC (per poder participar de les activitats de la franja cultural).

L'horari està previst amb un únic grup gran de teoria ("lectures", amb tots/es els/les participants) que es pot desdoblar en grups petits de problemes o laboratori ("seminars", més petits, en funció de l'assignatura).

És per tant una única configuració horària, que conté tant franges de matí com de tarda; especialment en els períodes de docència a la UPF, on la durada dels trimestres és més breu (onze setmanes). Ara bé, no tots els dies de la setmana tenen ambdues franges, doncs alguns dies només hi ha classes al matí o només a la tarda. També hi ha setmanes en les quals, en alguns dies, no hi ha classe (per exemple perquè ja ha començat la docència a la UPC però encara no a la UPF). Es pressuposa, però, que aquest temps es dedica a l’estudi personal, ja que es tracta d’un programa a temps complert (veure preguntes sobre docència, capacitació i currículum).

Els horaris estan dissenyats per evitar que s’hagi de canviar de campus en un mateix dia de la setmana fent les assignatures corresponents a cada període. El nombre de dies a cada campus variar en funció de les assignatures de cada període amb docència.

Aquests aspectes també es tenen en compte a l’hora de fixar les dates d’exàmens i de la resta d’activitats avaluables.

El professorat del grau pertany als cossos docents de la UPC i la UPF. Cada assignatura s’encarrega a un departament expert en l’àmbit de coneixement corresponent.
Sí, els/les participants tenen la condició d’alumnes de les dues universitats, reben els corresponents carnets acreditatius i poden gaudir dels avantatges que això suposa (https://www.upc.edu/ca/serveis i https://www.upf.edu/serveis).

Mobilitat, pràctiques i beques:

Sí, els/les estudiants poden fer una estada acadèmica a l’estranger durant el grau a través dels acords i programes d’intercanvi que el centre te subscrits amb centres i universitats estrangeres. Aquest tipus de mobilitats estan pensades per al tram final dels estudis (tercer i/o quart cursos).
La mobilitat internacional es gestiona a la UPC que és la universitat coordinadora del grau i, per tant, la que s’ocupa de la gestió i custòdia dels expedients acadèmics.
Sí, els/les estudiants poden fer pràctiques acadèmiques externes extracurriculars de caire voluntari al llarg dels estudis, d’acord amb el que preveu la normativa de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la UPC.
Els convenis de pràctiques es gestionen a la UPC que és la universitat coordinadora del grau i, per tant, la que s’ocupa de la gestió i custòdia els expedients acadèmics.
Es tracta d’un grau públic que té totes les beques habituals disponibles al sistema universitari.
A més compta amb el recolzament de la Fundació Barcelona Education in Science and Technology i el seu Programa de Beques i ajuts a l’estudi (http://fbest.org/beques/).

Sortides professionals:

Les sortides professionals principals del grau són les relacionades amb:
  • La direcció i gestió de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics de sectors industrials tan diversos com l’energia, l’automoció, la siderúrgia i metal·lúrgia, la química, la robòtica, la indústria de l’automòbil i del ferrocarril, la construcció metàl·lica, mecànica i elèctrica, els materials intel·ligents, la nanotecnologia o la bioenginyeria, entre altres.
  • El càlcul i disseny de productes i processos, amb abast a la conjuntura econòmica, el sector, el mercat i les activitats empresarials.
  • La planificació estratègica, micro i macroeconòmica, gestió de la qualitat i gestió mediambiental.
  • La recerca, el desenvolupament i la innovació en productes, processos i metodologies, i l’anàlisi de les implicacions en la seva gestió.
  • El lideratge i la gestió d’entorns econòmics en procés de canvi.
  • L’economia i la gestió de les empreses dels sectors regulats i dels serveis de xarxa.
Per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Industrial, és necessari completar el Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI). El grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica permet l'accés sense complements de formació al MUEI.