Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació

IMPORTANT: No es podrà validar cap sol·licitud que no inclogui TOTA la documentació que s'indica en cada cas.

 Excepcions: Títol de grau i certificat d'anglès: obligatoris presentar-los abans de la matrícula. En el cas del certificat d'anglès s'haurà d'indicar a l'aplicatiu que s'està pendent d'exàmen.

 

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari. 

Centres propis de la UPC

 

Centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol

 

  • Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades fins el moment de la preinscripció amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i amb la nota mitjana global. 

 

  • Certificat idiomes (veure taula a sota)

 

  • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició (sinó es disposa en aquest moment es pot lliurar més endavant, però sempre abans de la matrícula).

 

Universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior

 

  • Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades fins el moment de la preinscripció amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat. 

 

  • Certificat idiomes (veure taula a sota)

 

  • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició amb la corresponent homologació. Si el títol no està homologat, cal un document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’orígen. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol. (El títol es pot lliurar més endavant, però sempre abans de la matrícula)

 

Important: Tots els documents expedits en països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la (si s'escau).

Acreditació de coneixement d'idiomes  

Estudis

Anglès

Castellà*

Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció

B2

B2
Màster Universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat
Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia
B2 B1
Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia (itinerari docència anglès)
Màster Universitari en Automàtica i Robòtica
Màster Universitari en Enginyeria Nuclear

B2

(*) Només per estudiantat procedent d'un país de parla no hispana

Els estudiants graduats a universitats espanyoles que en el seu expedient acadèmic hi consti específicament el reconeixement d'anglès de nivell de B2 (com a mínim) no caldrà annexin un certificat addicional que així ho demostri. Si no hi consta si us plau consulteu la Taula d'equivalències d'idiomes que inclou els certificats acceptats