Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari

 

En centres propis de la UPC

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (excepte si ja s’ha estudiat a l’ETSEIB).
 • Currículum Vitae
 • Certificat idiomes (veure taula a sota)

 

En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Currículum Vitae
 • Certificat acadèmic oficial (signat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Certificat idiomes (veure taula a sota)
 • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició (sinó es disposa en aquest moment es pot lliurar més endavant, però sempre abans de la matrícula).

 

En universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Currículum Vitae
 • Certificat acadèmic oficial (signat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat. 
 • Certificació oficial de la "Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros", emés pel "Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España".  Aquesta certificació és gratuita i pot obtenir-se en qualsevol moment.http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
 • Certificat idiomes (veure taula a sota)
 • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició amb la corresponent homologació. Si el títol no està homologat, cal un document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’orígen. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol. (El títol es pot lliurar més endavant, però sempre abans de la matrícula)

 

Important: Tots els documents expedits en països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la (si s'escau).

Acreditació de coneixement d'idiomes  

Estudis

Anglès

Castellà*

Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció

B2

B2
Màster Universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat
Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia
B2 B1
Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia (itinerari docència anglès)
Màster Universitari en Automàtica i Robòtica
Màster Universitari en Enginyeria Nuclear

B2

(*) Només per estudiantat procedent d'un país de parla no hispana

Els estudiants graduats a universitats espanyoles que en el seu expedient acadèmic hi consti específicament el reconeixement d'anglès de nivell de B2 (com a mínim) no caldrà annexin un certificat addicional que així ho demostri. Si no hi consta si us plau consulteu la Taula d'equivalències d'idiomes que inclou els certificats acceptats