Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació accés màsters

En funció de la institució acadèmica on s'hagi obtingut o està previst que s'obtingui, el títol de grau

 

Centres propis de la UPC


Si no es disposa en el moment de la preinscripció, s'ha d'indicar en un comentari a l'aplicatiu              quan està previst tenir-lo, sempre abans de la matrícula.

En cas d'acreditació del nivell per part de l'escola de la UPC on s'ha cursat el grau, caldrà adjuntar un            certificat o expedient acadèmic on així consti. NO serveix un altre idioma diferent a l'anglès.

 

 Centres adscrits UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol

 Si no es disposa en el moment de la preinscripció, s'ha d'indicar en un comentari  a l'aplicatiu             quan està previst tenir-lo, sempre abans de la matrícula.

 En cas d'acreditació del nivell per part de la universitat on s'ha cursat el grau, caldrà adjuntar un         certificat o expedient acadèmic on així consti. NO serveix un altre idioma diferent a l'anglès.

  • Expedient acadèmic oficial on constin les assignatures cursades fins el moment de la preinscripció amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i amb la nota mitjana global. 

  • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició (sinó es disposa en aquest moment es pot lliurar més endavant, però sempre abans de la matrícula).

 

 Universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior

  Si no es disposa en el moment de la preinscripció, s'ha d'indicar en un comentari a l'aplicatiu quan      està previst tenir-lo, sempre abans de la matrícula

  • Expedient acadèmic oficial on constin les assignatures cursades fins el moment de la preinscripció amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.

  • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició amb la corresponent homologació. El títol es pot lliurar més endavant, però sempre abans de la matrícula

Si el títol  NO està homologat, cal un document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de   postgrau (màster) en el país d’orígen. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior   d'estudis dóna accés aquest títol. 

  • Certificació oficial de la "Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros", emés pel "Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España".  Aquesta certificació és gratuita i pot obtenir-se en qualsevol moment.

http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

IMPORTANT: Tots els documents expedits en països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la (si s'escau).

  

 

Acreditació de coneixement d'idiomes  

Estudis

Anglès

Castellà*

Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció


B2

B2

Màster Universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat
Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia

Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació

B2 B1

Master's degree in Energy Engineering (English itinerary)
Master's degree in Automatic Control and Robotics
Master's degree in Nuclear Engineering

Màster's degree in Thermal Engineering

Màster's degree in Electric Power Systems and Drives


B2

(*) Només per estudiantat procedent d'un país de parla no hispana

Els estudiants graduats a universitats espanyoles que en el seu expedient acadèmic hi consti específicament el reconeixement d'anglès de nivell de B2 (com a mínim) no caldrà annexin un certificat addicional que així ho demostri. Si no hi consta si us plau consulteu la Taula d'equivalències d'idiomes que inclou els certificats acceptats