Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques acadèmiques externes

A l'ETSEIB facilitem als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica mitjançant les pràctiques acadèmiques externes. Aquí trobaràs tota la informació necessària així com la normativa que les regula. A l'aplicació "Borsa de pràctiques" trobaràs ofertes que han creat les empreses.


Informació de contacte


tel 93 401 58 56


  

Modalitats

 • Segons la titulació tenen caire obligatori o optatiu. La seva durada s'establirà en el pla d'estudis d'acord amb el nombre de crèdits de l'assignatura corresponent.
 • Tenen caràcter voluntari i no formen part del pla d'estudis, tot i que s'incorporen al SET (Suplement Europeu del Títol).
 • No es podran reconèixer pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.
 • Els centres poden establir limitacions o denegar la realització de pràctiques externes extracurriculars en funció del rendiment acadèmic.
 • Realitzades en empreses, institucions i entitats públiques i privades d'àmbit nacional.
 • Beca Santander
 • Realitzades en programes de mobilitat durant o com a continuació d'una estada de mobilitat en una altra universitat d'acollida, que serà la que gestionarà i certificarà les pràctiques.
 • Realitzades a través d'entitats promotores de pràctiques en les quals no hi participa una universitat estrangera ( Erasmus Pràctiques, Becas Faro Global, Vulcano i altres).
 • Realitzades en una empresa estrangera establint un conveni sense que hi participi cap universitat estrangera ni entitat promotora de pràctiques.

Condicions

 • Per titulacions de Grau: en la data d'inici del conveni han de tenir aprovats el 50% dels crèdits.
 • Per titulacions de Màsters: han d’haver superat la fase selectiva o 15 ECTS.
 • Excepció a la normativa:(Només aplicable als estudiants del MUEI):“Quan l’estudiant de grau o màster no sigui de nou accés (per exemple estudiants de canvi d’estudis o adaptacions), el centre docent aplicarà aquests criteris considerant l’expedient acadèmic anterior i que li ha permès l’accés." Segons aquesta normativa, els estudiants de Q1 dels màsters que han fet el grau en l'ETSEIB podran fer pràctiques extracurriculars si es troba en algun dels següents casos:
  • Si el conveni és continuïtat d'un conveni de pràctiques que realitzava durant el grau.
  • Si l'estudiant ha realitzat el grau en l'ETSEIB en el temps previst, és a dir, en 4 anys ha finalitzat en els seus.
  • Si l'estudiant ha realitzat el grau en l'ETSEIB en 4 any i mig o més i té una nota mitjana del seu expedient de 6,5 o més.
 • S'ha de tenir assegurança escolar, i els estudiants majors de 28 anys o els que facin pràctiques curriculars o extracurriculars Internacionals hauran de formalitzar una assegurança privada, com per exemple la que ofereix la Mútua dels Enginyers.
 • El màxim d'hores de pràctiques externes durant un curs acadèmic és de 900 (considerant aquest com el període comprès entre el 16 de setembre de l'any en què comença el curs i el 15 de setembre de l'any següent).
 • Els estudiants de Grau només poden realitzar 12 crèdits optatius de pràctiques curriculars que corresponen a 360 hores.
 • Els estudiants de Màster poder realitzar;  12, 15 o 18 crèdits optatius de pràctiques curriculars que correspondran a 360, 450 o 540 hores.
 • Excepcions: el Màster d’Energia i el Màster de Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat, només poden fer 15 crèdits optatius de pràctiques curriculars.   El Màster de Nuclear te 15 crèdits obligatoris de pràctiques curriculars.
 • Al llarg dels estudis l'estudiant pot dedicar a les pràctiques externes un màxim d'hores en funció de la durada del pla d'estudis:

Procediment

 • L'estudiantat pot buscar la pràctica a la borsa de pràctiques externes (Identificant-se amb els codis d'usuari d'Atenea) o pels seus mitjans.
 • Si l'estudiant està interessat en fer pràctiques a l'estranger pot buscar ofertes per la borsa d'Erasmus Internship i enllaçar aquesta web www.erasmusintern.org
Per formalitzar el conveni de cooperació educativa, l'estudiant ha de lliurar al SIAE la documentació següent (la trobareu als enllaços) signada per les dues parts (*no s'acceptarà cap document escrit a mà)


Pràctiques curriculars

S'ha d'emplenar la Sol·licitud de pràctiques curriculars i introduir-la a l'aplicatiu Pràctiques curriculars. Una vegada les pràctiques siguin acceptades es podrà lliurar al SIAE el Conveni de Cooperació Educativajunt amb la sol.licitud de curriculars. No s'acceptaran sol·licituds de pràctiques curriculars del 15 de juny fins al 3 de setembre.


Pràctiques extracurriculars

S'ha de lliurar al SIAE el Conveni de Cooperació Educativa, junt amb Projecte Formatiu


IMPORTANT: El conveni s'ha de lliurar, com a mínim, una setmana abans de la data d'inici de les pràctiques. No es tramitaran convenis amb data posterior a la data d'inici del conveni.

Caldrà matricular els crèdits (optatius o obligatoris) corresponents a les pràctiques durant el període de matrícula quadrimestral via e-secretaria. Si la sol·licitud no coincideix amb aquest període, els responsables de les pràctiques us faran la matrícula directament una vegada acceptades i adjudicat el tutor de les pràctiques.
 • Per pràctiques Curriculars:
  • Un cop lliurat i defensat el treball final de pràctiques s'introdueixen els crèdits en l'expedient de l'estudiant
 • Per pràctiques Extracurriculars:
  • Titulacions de Grau i Màsters universitaris: les hores dedicades a les pràctiques no es poden introduir a l'expedient acadèmic, però sí al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • L'estudiant és avaluat primer pel tutor de l'entitat on ha realitzat les pràctiques, aquest rebrà un correu electrònic amb un enllaç per fer l'avaluació.
  La memòria que ha elaborat l'estudiant sobre aquestes pràctiques i seguint les pautes específiques de l'ETSEIB, l'ha de lliurar al tutor de l'escola.
  Per a l'avaluació de les pràctiques s'aplica la mateixa normativa que per a l'avaluació d'una assignatura.
 • El termini màxim per a lliurar la memòria són 30 dies després de la finalització de les pràctiques.
 • Per donar de baixa un conveni, cal lliurar el document de "diligència de baixa" (Català // Castellà), signat per l'estudiant i l'empresa; el podeu enviar via e-mail a practiques.etseib@upc.edu o presencialment al Servei d'Atenció a l'Usuari (SIAE)
 • MOLT IMPORTANT: Els estudiants que estiguin realitzant un conveni i finalitzin els seus estudis, han de tramitar la diligència de baixa del conveni en el moment de tancar l'expedient. En cap cas es poden fer pràctiques amb conveni si s'han superat tots els crèdits d'una titulació.

NOTA: no s'acceptaran sol·licituds de pràctiques curriculars del 15 de juny i fins al 3 de setembre.


Documentació/informació associada