Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a les titulacions de grau per preinscripció universitària

Informació General

 

Per accedir als estudis de grau a l'ETSEIB cal fer la preinscripció universitària que gestiona l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Les diferents vies d'accés pel que fa a la preinscripció universitària són:


 

(*) Per accedir als estudis de grau per canvi d'universitat o d'estudis universitaris espanyol (trasllat d'expedients), convalidació parcial d'estudis realitzats a l'estranger o les persones més grans de 45 anys, es podrà realitzar la sol.licitud d'accés directament a l'ETSEIB, sempre i quan es compleixin els requisits establerts i hagi places lliures. En cas contrari també hauran de fer la sol.licitud d'accés per preinscripció universitària. Podeu consultar el procediment a seguir a la informació del tràmit corresponent a l'apartat "Tràmits relacionats amb l'accés".

 

Com fer la sol.licitud d'accés als estudis:


La sol.licitud de preinscripció universitària es realitza segons la via d'accés :

 

Estudiants amb PAU i assimilats:

Com:

La preinscripció universitària s'ha de fer a través del portal d'internet Accesnet

Període:

Proves PAU: Durant els mesos de març i maig, consulteu el calendari de proves d'accés a la universitat

Preinscripció: Durant el més de juny, consulteu el calendari de preinscripció universitària

 

Estudiants de sistemes educatius estrangers:

Com:

Sol.licitant l'acreditació per a accedir a la universitat que gestiona la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) mitjançant el portal d'internet UNED assis

  • Els estudiants procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o els altres Estats amb els quals s'hagin subscrit Acords Internacionals (estudiants del sistema educatiu suís i estudiants amb el títol de Batxillerat Europeu o Batxillerat Internacional, que compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats): Han d'obtenir la credencial de la UNED.
  • Els estudiants de sistemes estrangers no inclosos en el supòsit anterior hauran d'homologar els seus estudis d'ensenyament secundari i superar les proves d'accés a la universitat per estrangers a la UNED.

Un cop obtinguda l'acreditació, la persona interessada ha de realitzar la preinscripció universitària a través del portal d'internet Accesnet

Podeu consultar tota la informació al Canal Universitat de la Generalitat de Catalunya o al portal UNED assis

Període:

Acreditació accés universitat: Aproximadament durant el mes de maig. Consulteu el calendari al portal UNED assis

Proves de competències específiques: Hi ha dues convocatòries, la primera al maig-juny i la segona al setembre. Consulteu el calendari de proves al portal UNED assis

Preinscripció: Durant el més de juny, consulteu el calendari de preinscripció universitària.

 

Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys:

Com:

La preinscripció universitària s'ha de fer a través del portal d'internet Accesnet

  • Podran accedir els estudiants que tinguin 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en curs i superin la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Període:

Proves: Matrícula durant el mes de febrer, consulteu el calendari de proves a la informació per a majors de 25 anys al Canal Universitat de la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció: Durant el més de juny, consulteu el calendari de preinscripció universitària

 

Accés per a persones majors de 45 anys:

Com:

La preinscripció universitària s'ha de fer a través del portal d'internet Accesnet

  • Podran accedir els estudiants que tinguin 45 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en curs, que no posseeixin cap titulació que habiliti per accedir a la universitat, que no puguin acreditar experiència laboral o professional i que superin la prova d'accés a la universitat per a més de 45 anys.
  • Un cop superada la prova d'accés caldrà fer un entrevista personal amb un tribunal nomenat per la UPC. La superació de la prova d'accés i l'obtenció de la qualificació d'apte en l'entrevista no donarà dret de forma automàtica a l'adjudicació d'una plaça, però permetrà participar en l'assignació de plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Període:

Proves: Matrícula durant el mes de febrer, consulteu el calendari de proves a la informació per majors de 45 anys al Canal Universitat de la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció: Durant el més de juny, consulteu el calendari de preinscripció universitària.

 

Estudiants amb titulació universitària

Com:

Si ja tens una titulació universitària i vols començar un altre estudi de grau has de fer la preinscripció universitària a Accesnet

Els titulats universitaris tenen reservat un 3% de les places.

Període:

Proves: Matrícula durant el mes de febrer, consulteu el calendari de proves a la informació per majors de 45 anys al Canal Universitat de la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció: Durant el més de juny, consulteu el calendari de preinscripció universitària

 

Resolució admissió:

 

Comunicació admissió estudis de grau ETSEIB:

Com:

Els estudiants admesos per preinscripció universitària rebran una comunicació de la Oficina de preinscripció informant-los de la plaça assignada.

Posteriorment des de la UPC us farem arribar un correu electrònic amb informació per accedir a la e-secretaria i altres qüestions d'interès.

També es podran consultar al web de l'Escola els llistats d'estudiants admesos per cada tipus d'accés i la informació de matrícula.


Període:

Durant el mes de juliol, consultar les dates al calendari de matrícula de cada curs acadèmic.

 

Matrícula:

Com: 

Un cop finalitzat el procediment de preinscripció universitària o equivalent, l'estudiant admès ha de consultar la informació de matrícula del curs acadèmic corresponent (documentació d'accés, calendari, etc.) i matricular-se tal i com s'específica en l'apartat web de Matrícula.


Període:

Durant el mes de juliol i setembre. Consulteu dates al calendari de matrícula de cada curs acadèmic.