Vés al contingut (premeu Retorn)

Devolució de preus públics

Informació General:

La devolució dels preus públics es pot sol·licitar sempre i quan es compleixi una de les condicions següents:

 

Família Nombrosa

En el cas de les famílies nombroses i només si en el moment de formalitzar la matrícula vàreu acreditar que estàveu fent els tràmits de renovació del títol corresponent. Mitjançant la presentació del resguard i d’una declaració jurada de la categoria sol∙licitada, podreu sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula.

Per malaltia o accident

Per malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d'assistència als estudis per un període superior a un mes. Heu de fer la sol∙licitud de devolució de preus públics i adjuntar un informe mèdic oficial, en el qual ha de constar la data inicial de la malaltia i el període previst de convalescència.

Per reassignació de la preinscripció universitària

Els estudiants que heu estat assignats a un ensenyament d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places en el procés de la preinscripció i hagueu presentat la sol∙licitud de renúncia, d'acord amb el que estableix el decret que fixa els preus per al curs acadèmic, i dins el termini fixat, tenen dret a la devolució de l'import dels crèdits matriculats. En el cas que es tracti d’una nova preinscripció o un canvi de preferències de l'estudiant, no es retornarà cap import per aquest concepte.

En la sol·licitud de renúncia cal adjuntar un document que justifiqui que en el moment de la matrícula estàveu participant en un altre procés de preinscripció coincident en el temps, en una altra universitat del sistema públic espanyol.

 

La matrícula en universitats privades fora del procés de preinscripció o en universitats estrangeres no es considera reassignació de preinscripció.

Per canvis en l'horari o data d'examen amb posterioritat a la matrícula

Per modificacions de la matrícula degut a canvis en l’horari o en la data d’examen d’una o més assignatures, es disposa del termini d’un mes des de l’acceptació per part del centre docent de la modificació de la matrícula per sol∙licitar la devolució dels preus públics.

 

En aquest apartat també s’hi recullen les variacions de matrícula resoltes per la direcció del centre docent, dins el termini establert a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, en el cas que la liquidació econòmica impliqui una devolució de preus públics.

 

La devolució de preus públics està regulada pel Consell Social, en el document de tarifes i preus, i només es concedeix en les quatre situacions descrites en aquest apartat.


Per a més informació sobre el tràmit visiteu el web del Servei de Gestió Acadèmica UPC.

 

Com fer la sol·licitud de devolució de preus públics:

Com:

La devolució s’ha de sol·licitar mitjançant una sol·licitud adreçada al gerent de la universitat, que gestiona el Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

La sol·licitud s'ha de presentar per mitjans electrònics en la seu electrònica de la UPC escollit el tràmit [Sol·licitud de devolució de preus públics]:

No cal emplenar cap imprés normalitzat, només indicar clarament en els camps Exposo i Sol·licito els motius de la sol·licitud de devolució de preus públics.

Has d'adjuntar els documents escannejats que justifiquen la devolució. En cas contrari no podrem validar la documentació i no podrem cursar la devolució

No cal adjuntar matrícules, però si indicar clarament el quadrimestre i curs de referència.

Recorda que has d'emplenar les dades del compte on es realitzarà la devolució en la e.secretaria.

 

Per a més informació sobre el tràmit visiteu el web del Servei de Gestió Acadèmica UPC.

 

Període:

El termini de presentació de sol∙licituds és:

  • Matricules formalitzades al quadrimestre de tardor: fins al 31 d'octubre.
  • Matricules formalitzades al quadrimestre de primavera: fins al 30 de març.

Per a les circumstàncies extraordinàries resoltes en una data posterior a la matrícula, disposeu del termini d’un mes des de la data de resolució d’aquestes per a sol∙licitar la devolució dels preus públics.

 

Enllaços relacionats

banner_seu_electronica.png

Demana

Resolució:

Des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, es resoldrà i comunicarà la sol·licitud i, si s'escau, es farà la devolució dels preus públics amb la mateixa modalitat de pagament amb la què heu fet la matrícula.