Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud del Títol i del Suplement Europeu al Títol

Informació General:

Un cop aprovats els estudis i assolits els requisits necessaris es pot sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET).

 

El suplement europeu al títol (SET) és un document que aporta informació del títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès i facilita el reconeixement acadèmic i professional dels titulats en el territori europeu a fi de facilitar la seva mobilitat acadèmica i professional entre les universitats i els mercats laborals dels respectius països.

 

 

Com sol·licitar el Títol i el SET:

Una vegada tingueu l'expedient tancat, i a l'e-secretaria a l'estat de l'expedient aparegueu com a "titulat" podeu realitzar la sol·licitud del títol i del SET.

La sol·licitud es pot realitzar:

Documentació:

 • Original i fotocòpia del DNI vigent (no s'accepta cap altra identificació).
 • En el cas d'estudiants estrangers, original i fotocòpia del passaport vigent.


Preu:

Cal abonar la taxa oficial corresponent amb targeta de crèdit al SIAE, per internet a través de l'e-Secretaria o a qualsevol oficina de La Caixa, Caixa d'Enginyers o Banc Santander.

Podeu consultar les taxes en el Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

 

Sol·licitud presencial:


 • La persona interessada s'haurà de personar al SIAE per tal de comprovar les dades de la sol·licitud i signar el document que es genera. Les dades personals han de constar tal com figuren al DNI (o passaport).
 • Si la sol·licitud la realitza una persona autoritzada ha d'aportar el document d'autorització amb la signatura original de la persona interessada i la fotocòpia del DNI vigent, tant de la persona interessada com de l'autoritzada. El SIAE facilitarà a la persona autoritzada la sol·licitud d'expedició per tal que la faci arribar a la persona sol·licitant perquè la revisi i la signi. És imprescindible que la sol·licitud porti la signatura original de la persona interessada (no són vàlides les signatures fotocopiades o escanejades).
 • Abonament de la taxa de sol·licitud de títol i SET: Un cop abonada la taxa i retornat el justificant de pagament, des del SIAE es lliurarà a la persona interessada o autoritzada el resguard del títol oficial i/o SET. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre aquest està en tràmit d'expedició. Per a disposar del resguard del títol perquè es pugui legalitzar, cal sol·licitar el certificat de títol en tràmit.

 

 

Sol·licitud a distància:

En el cas de persones que resideixin fora de la província de Barcelona podeu sol·licitar l'enviament del resguard del títol a l'adreça indicada en la sol·licitud.

 • La persona interessada ha de fer la sol·licitud pel Servei d'atenció en línia DemanaUPC-ETSEIB, mitjançant els credencials de la UPC.
 • Emplenar el document de sol·licitud que se li adjuntarà i fer-lo arribar per correu ordinari al SIAE, juntament amb una fotocòpia del DNI vigent (en cas de persones amb nacionalitat espanyola) o del passaport (en cas de persones amb nacionalitat estrangera). És imprescindible que la sol·licitud porti la signatura original de la persona interessada (no són vàlides les signatures escanejades ni fotocopiades).
 • Un cop el SIAE rep la sol·licitud, s'emet l'imprès de pagament de les taxes corresponents i es fa arribar a la persona interessada mitjançant el servei d'atenció en línia DemanaUPC-ETSEIB o lliurant-lo a la persona autoritzada.
 • Posteriorment, cal enviar el justificant de pagament a través del Servei d'atenció en línia DemanaUPC-ETSEIB. El justificant de pagament de les taxes, en cap cas és vàlid com a resguard del títol. No es tramitarà l'expedició del títol mentre no s'hagi retornat el justificant de pagament de la taxa al SIAE.
 • Un cop rebut el justificant de pagament, s'iniciarà el tràmit de la sol·licitud del títol i s'expedirà el resguard del títol i/o SET.
 • Finalment, el SIAE us farà arribar el resguard del títol pel Servei d'atenció en línia DemanaUPC-ETSEIB.

 

 

Recepció del títol o SET:

Com:

Un cop rebut el títol, el SIAE ho comunicarà a la persona interessada mitjançant un correu electrònic a l'adreça que l'estudiant té a les seves dades de l'e-Secretaria. És important que es tingui cura de tenir aquestes dades sempre actualitzades.

Per a més informació consulteu el tràmit Recollida del títol i el Suplement Europeu al Títol.