Vés al contingut (premeu Retorn)

Bloc Optatiu Q8

Els crèdits que corresponen al bloc optatiu de Q8 es poden cursar o reconèixer per les vies següents

Bloc Optatiu

Els crèdits que corresponen al bloc optatiu de Q8 es poden cursar o reconèixer per les vies següents:

 • Tenen la consideració d'assignatures (preu 100% del crèdit), es matriculen en períodes que poden ser diferents als períodes ordinaris de matrícula, es formalitzen mitjançant un Conveni de Cooperació Educativa, es realitzen, s'avaluen i es qualifiquen.
 • La decisió de si unes pràctiques es poden considerar com a curriculars correspon a la direcció de l'Escola prèvia sol·licitud de l'estudiant.
 • Durant la realització de les pràctiques l'estudiant serà tutelat per un professor de l' ETSEIB i per un professional de l'empresa, institució o entitat on aquestes es realitzin. Aquests tutors definiran conjuntament el pla de treball.
 • L'assignatura de pràctiques curriculars tindrà un valor de 12 (360h) i es podrà desenvolupar paral·lelament al TFG.
El bloc optatiu es pot cursar fent un intercanvi. La sol·licitud d'intercanvi s’haurà de fer un any abans de l'inici del mateix. Aquestes són les modalitats segons el curs de l'estudiant:
 • Estudiants de 2n de Grau:
  • Doble Titulació (opció 3r i 4t de Grau)
 • Estudiants de 3r de Grau:
  • Doble Titulació (opció Titulació Europea d'Enginyeria de Materials.
  • Treball de Fi de Grau d'entre 12 i 27 ECTS + 3ECTS optatius per mobilitat internacional + fins a 15* ECTS vinculats a assignatures (només 3 d'aquests 15 poden ser d'idiomes) depenent del valor del TFG.
El Sotsdirector de Relacions Internacionals establirà el valor de crèdits del TFG en l'acord d'estudis "learning agreement". Més informació a l'apartat de Mobilitat de Grau.
 • L'estudiantat de grau podrà reconèixer crèdits del bloc optatiu mitjançant diversos projectes. Consulteu el següent enllaç.
 • L'estudiantat col·laborador del FORUM ETSEIB obtindrà 1 ECTS pel concepte de Reconeixement d'activitats d'extensió universitària.


El nombre mínim de crèdits que es poden reconèixer són 6 ECTS per cada 1600 hores de treball acreditat. Consulteutràmit