Vés al contingut (premeu Retorn)

Bloc optatiu Q4 del Màster Universitari en Enginyeria d`Organització

Bloc Optatiu

Els crèdits que corresponen al bloc optatiu de Q4 es poden cursar o reconèixer per les vies següents:

 • La decisió de si unes pràctiques es poden considerar com a curriculars o no correspon a la direcció de l’Escola prèvia sol·licitud de l'estudiant.
 • Les podran realitzar els estudiants que hagin superat  60 ECTS corresponents a assignatures del Màster.
 • Tenen la consideració d’assignatures i com a tals es valoren en crèdits ECTS, es matriculen en períodes que poden ser diferents al períodes ordinaris de matrícula, es realitzen, s’avaluen i es qualifiquen.
 • L’assignatura de pràctiques curriculars tindrà un valor de 12 crèdits (360 h) o 18 crèdits (540 h) i es podrà desenvolupar paral·lelament al TFM.
 • Durant la realització de les pràctiques l'estudiant serà tutelat per un professor de l'ETSEIB i per un professional de l'empresa, institució o entitat on aquesta es realitzi.

Més informació a Pràctiques acadèmiques externes de Màster

 • L'estudiantat de Màster podrà cursar el bloc optatiu fent un intercanvi. La sol·licitud per fer aquest intercanvi s’haurà de fer un any abans de l'inici del mateix.
 • Estudiants de 2on de màster:
  • Doble Titulació
  • Treball de Fi de Màster fins a 30 ECTS
Més informació a l'apartat de Mobilitat de Màster.
 • En les titulacions de màster es poden cursar aquests crèdits del bloc optatiu desenvolupant un treball de recerca dirigit.
 • L'estudiant haurà de presentar una proposta de pla de treball avalada pel director i acceptada pel coordinador del màster que haurà de contenir una descripció del treball, la forma prevista d'avaluació i el termini d'execució.
 • Les evidències podran ser:
  • Una comunicació acceptada en un congrès (text complet)
  • Una revisió bibliogràfica sobre un tema o problema concret
  • Un article enviat a una revista científica
  • Un working paper (com a pas previ de la publicació d'un article o comunicació a congrès), penjat a e-prints d'UPCommons.
 • Es podrà reconèixer fins a la totalitat dels crèdits del bloc optatiu per l'activitat professional acreditada per l'estudiant o estudianta relacionada amb les competències inherents al títol de Màster corresponent.
 • En referència als perfils laborals s'estableix la següent correspondència de reconeixements:
CategoriaAnys d'experiènciaReconeixement
Oficial 4 3 ECTS per any
Enginyer Tècnic 2 6 ECTS per any
Enginyer Superior o Llicenciat 1,5 9 ECTS per any
 • Es poden reconèixer els crèdits obtinguts en ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols (títols propis), sempre que hi hagi una equivalència entre les assignatures d'ambdós plans d'estudis a nivell competències específiques i/o transversals i de càrrega de treball i sempre que es compleixin les següents condicions:
  • Estar inscrits en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
  • Tenir una durada mínima de 60 ECTS (o d'un mínim de 450 hores lectives en el cas de màsters de la FPC)
  • Tenir unes condicions d'accés com a mínim com les exigides per accedir a un títol de màster universitari.
 • Si també es reconeixen crèdits per experiència laboral i professional el màxim de crèdits que es poden obtenir entre els dos conceptes és de 18 ECTS.