Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés al grau per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols (Trasllat d'expedient)

 

Informació General 

Els estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los a l'ETSEIB poden accedir directament per canvi d'universitat o d'estudis universitaris oficials espanyols, sempre i quan compleixin els criteris d'admissió i hi hagin places lliures.

 

Requisits i criteris d'admissió:

 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis de l'ETSEIB als quals vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas es reconeix el treball fi de grau (TFG).
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests s'han cursat a la UPC.
 • Que la nota de tall de l'any que es va accedir a la universitat sigui igual o superior a l'exigida per accedir a la titulació de l'ETSEIB d'aquell mateix any. Pots consultar les notes de tall en el Canal universitats .
 • No es podrà accedir si es cursen estudis de grau en un centre UPC i només manca el TFG per finalitzar la titulació, o si es prové d'una altra universitat o es cursen estudis d'acord a ordenacions universitàries anteriors i un cop realitzat el reconeixement resten per superar menys de 60 ECTS dels estudis als que es vol accedir.
Aquest tipus d'accés implica sempre en tancament de l'expedient en el centre d'origen, en conseqüència no poden accedir per aquesta via aquells estudiants que vulguin simultaniejar estudis o cursar dobles titulacions.

Si no es reuneixen aquests requisits o un cop resolta la sol.licitud d'accés no hi hagués places lliures, la persona interessada haurà d'obtenir la plaça pel procés de preinscripció.

 

Oferta de places:


El nombre total de places d'accés directe a l'ETSEIB (accés per canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols + accés per canvi d’estudis fets a l’estranger) pel curs 2023-2024 son:

 

 • Grau en Enginyeria en tecnologies industrials: 10 places
 • Grau en Tecnologia industrial i anàlisis econòmica: 2 places
L'assignació d'aquestes places es realitzarà en funció del nombre de crèdits a reconèixer o convalidar. 

En cas d'igualtat de crèdits reconeguts o convalidats, es valoraran la titulació i la universitat de procedència dels alumnes, prioritzant titulacions més similars a la titulació de destí a l'ETSEIB. Si els alumnes amb igual nombre de crèdits convalidats provenen de la mateixa titulació en la mateixa universitat, es prioritzarà l'expedient amb major nota mitjana.

 

Com fer la sol.licitud d'accés:

 

Sol·licitud d'estudi previ de reconeixements de crèdits.

L'objectiu de l'estudi previ de reconeixement de crèdits és verificar que es compleixen els requisits per accedir a les titulacions de grau per aquesta via d'accés. L'estudi previ només es realitza a partir d'assignatures cursades i avaluades, mai sobre assignatures ja reconegudes prèviament. Si l'estudiant ha cursat assignatures de més d'una titulació universitària, cal lliurar la documentació de les assignatures de cada titulació.


Com:

 

La documentació s'ha de presentar a la Seu electrònica de la UPC, mitjançant una [Sol·licitud de reconeixement de crèdits per altres estudis universitaris

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és:

 • Certificat acadèmic del centre d'origen (original)
 • Pla d'estudis validat pel centre d'origen (amb segell original)
 • Programes de les assignatures, publicades pel centre d'origen (amb segell original)
 • Fotocòpia de les PAU/UNED (excepte per a estudis estrangers)
 • Original i fotocòpia del document d'identitat

Preu:

Un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació caldrà abonar la taxa establerta al Decret de preus. Us farem arribar la taxa a través d'un tiquet DEMANA. Podreu realitzar el pagament a qualsevol oficina de les entitats bancàries col.laboradores amb la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers). 

Entre els mesos de març i juny. Consulteu les dates concretes al calendari de tràmits acadèmics i administratius del curs corresponent.

Resolució:

La "proposta de reconeixements de crèdits es farà arribar a la persona interessada mitjançant el servei d'atenció en línea DemanaUPC/ETSEIB


La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer o convalidar no implica l'accés als estudis, en el cas que sigui favorable permet presentar posteriorment la sol·licitud d'accés per canvi d'estudis.

 

Sol·licitud d'accés per canvi d'estudis:

Com:

La documentació s'ha de presentar a la Seu electrònica de la UPC, mitjançant una [Sol·licitud d'accés directe a la upc].

Cal indicar: 

  • Apartat exposo: A més de l'exposició cal que l'estudiant/a confirmi que valida la seva signatura en la documentació adjuntada.

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és:

 • Certificat oficial de l'expedient acadèmic del centre d'origen (original)*
 • Pla d'estudis del centre d'origen segellat (original)*
 • Programa de les assignatures aprovades segellats pel centre d'origen*
 • Original i fotocòpia del document d'identitat*
 • Fotocòpia de les PAU
 • Informe estudi previ de reconeixements, emès per l'ETSEIB, on s'especifica que se li poden reconèixer més de 30 ECTS d'assignatures obligatòries.

(*) Si aquesta documentació ja es va lliurar amb l'estudi previ de reconeixement no s'haurà de tornar a lliurar.

Preu:

Un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació caldrà abonar la taxa establerta al Decret de preus. Us farem arribar la taxa a través d'un tiquet DEMANA. Podreu realitzar el pagament a qualsevol oficina de les entitats bancàries col.laboradores amb la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers). 

No caldrà l'abonament de la taxa si aquest ja es va fer en sol·licitar l'estudi previ de convalidacions.

Període:

La sol·licitud per canvi d'estudis-universitat es realitzarà a principis de juliol. Consulteu les dates concretes al calendari de tràmits acadèmics i administratius del curs corresponent.

 

Resolució admissió accés directe a l'ETSEIB

 

Consulta la resolució d'admissió al centre

Com:

El llistat definitiu d'estudiants admesos per accedir a les titulacions de grau de l'ETSEIB per aquesta via d'accés, es publica a l'apartat "Resolucions" d'aquest web.

Període:

La publicació de la resolució d'accés directe al centre per canvi d'estudis-universitat es realitzarà durant la segona quinzena de juliol. Consulteu les dates concretes al calendari de tràmits acadèmics i administratius del curs corresponent.

 

Matrícula:

Com:

Abans de formalitzar la matrícula, heu de fer el trasllat d'expedient al centre d'origen i lliurar-nos la documentació acreditativa al SIAE. En el cas d'estudiants procedents de centres de la UPC, heu de formalitzar el trasllat d'expedient però no caldrà que ens lliureu la documentació acreditativa.

Un cop finalitzat el procediment d'accés i el trasllat, l'estudiant admès ha de consultar la informació de matrícula del curs acadèmic corresponent (documentació d'accés, calendari, etc.) i matricular-se tal com s'específica en l'apartat web de Matrícula.

Període:

Durant el mes de  setembre d'acord amb el calendari de matrícula de cada curs acadèmic. Consulteu les dates concretes al calendari de tràmits acadèmics i administratius del curs corresponent.