Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés al grau per canvi d'estudis fets a l'estranger

 

Informació General:

Els estudiants amb estudis universitaris cursats a l'estranger, poden sol·licitar l'accés directament a l'ETSEIB, sempre i quan compleixin els criteris d'admissió i hi hagin places lliures.

 

Criteris d'admissió:

 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis de l'ETSEIB als quals es vol accedir, corresponents a les assignatures obligatòries. En cap cas es reconeix el treball fi de grau (TFG).
 • Si es reconeixen menys de 30 ECTS, l'accés s'ha de fer per preinscripció universitària.
 • No es podrà accedir si un cop fet el reconeixement resten per superar menys de 60 ECTS dels estudis als que es vol accedir.

 

Si no es reuneixen aquests requisits o si un cop resolta la sol.licitud d'accés no hi hagués places lliures, la persona interessada haurà d'obtenir la plaça pel procés de preinscripció.

El nombre total de places d'accés directe a l'ETSEIB (accés per canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols + accés per canvi d’estudis fets a l’estranger) pel curs 2018-2019 és de 10 places.

 

 

Com fer la sol·licitud d'accés per canvi d'estudis estrangers


 

Sol·licitud d'estudi previ de convalidaciones:

L'objectiu de l'estudi previ de convalidacions és verificar que es compleixen els requisits per accedir a les titulacions de grau per aquesta via d'accés.


Com:

Entregar al SIAE el formulari "Sol·licitud d'estudi previ de reconeixements i convalidacions", i la documentació requerida.

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

 • Certificat acadèmic del centre d'origen (original)

 • Pla d'estudis validat pel centre d'origen (amb segell original)

 • Programes de les assignatures, publicades pel centre d'origen (amb segell original)

 • Original i fotocòpia del document d'identitat o passaport

La documentació ha de ser oficial, és a dir, originals expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats.  A més, cal que tinguin el segell original del centre d'origen.

Podeu consultar la normativa de legalització al web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

Preu:

Cal abonar la taxa establerta al Decret de preus. Podeu realitzar el pagament amb targeta de crèdit al SIAE o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col.laboradores amb la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers) 

Període:

Durant els mesos d'abril i maig. Consulteu les dates concretes al calendari de tràmits acadèmics i administratius del curs corresponent.

Resolució:

La "proposta de convalidacions de crèdits" l'ha de recollir personalment la persona interessada, o una tercera persona amb autorització, al SIAE.

La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer o convalidar no implica l'accés als estudis, en el cas que sigui favorable permet presentar posteriorment la sol·licitud d'accés per canvi d'estudis.

 

Sol·licitud d'accés directe per canvi d'estudis:

Com:

Entregar al SIAE el formulari de "Sol·licitud d'accés per canvi d'estudis", i la documentació requerida.

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

 • Certificat oficial de l'expedient acadèmic del centre d'origen, degudament legalitzat*

 • Pla d'estudis del centre d'origen segellat*

 • Programa de les assignatures aprovades segellat pel centre d'origen*

 • Original i fotocòpia del document d'identitat o passaport*

 • Informe d'estudi previ de reconeixements, emès per l'ETSEIB, on s'especifica que se li poden reconèixer més de 30 ECTS d'assignatures obligatòries.

(*) Si aquesta documentació ha estat lliurada amb la sol.licitud d'informe prèvi de reconeixement no caldrà tornar a presentar-la

La documentació ha de ser oficial, és a dir, originals expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats.  A més, cal que tinguin el segell original del centre d'origen.

Podeu consultar la normativa de legalització al web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

Preu:

Cal abonar la taxa establerta al Decret de preus. Podeu realitzar el pagament amb targeta de crèdit al SIAE o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col.laboradores amb la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers). 

No caldrà l'abonament de la taxa si aquest ja es va fer en sol·licitar l'estudi previ de convalidacions.

Període:

La sol·licitud d'accés per canvi d'estudis-universitat es realitzarà a principis de juliol. Consulteu les dates concretes al calendari de tràmits acadèmics i administratius del curs corresponent.

 

Admissió per canvi d'estudis estrangers

 

Resolució admissió accés directe a l'ETSEIB

Com:

El llistat definitiu d'estudiants admesos per accedir a les titulacions de grau de l'ETSEIB per aquesta via, es publica a l'apartat "Resolucions" d'aquest web.

Període:

La publicació de la resolució d'accés directe al centre per canvi d'estudis-universitat es realitzarà durant la segona quinzena de juliol. Consulteu les dates concretes al calendari de tràmits acadèmics i administratius del curs corresponent. 

 

Informació sobre la matrícula

Com:

Un cop finalitzat el procediment de preinscripció universitària o equivalent, l'estudiant admès ha de consultar la informació de matrícula del curs acadèmic corresponent (documentació d'accés, calendari, etc.) i matricular-se tal com s'específica en l'apartat web de Matrícula.

Documentació: Els estudiants que sol·liciten plaça, amb titulacions d'accés expedides en universitats que no pertanyen a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, en el moment de matricular hauran de presentar la documentació acadèmica legalitzada (certificat oficial d'expedient acadèmic, pla d'estudis i programa de les assignatures del centre d'origen).

Podeu consultar la normativa de legalització al web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC

Període:

Durant el mes de setembre.